1039-07

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnets formand har den 25. november 2009 truffet afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 53-årig kvinde, der i foråret 2003 fik skiftet amalgamplomber ud med plast (tænderne 7+, 6+ 5+ og +8, ???). Patienten oplevede efter kort tid, at der gik hul i flere af disse tænder og tanden 7+ måtte i oktober 2003 rodbehandles, og to af tænderne i højre side af overkæben er nu forsynet med krone. Endvidere havde tanden +1 som blev rodbehandlet i januar 2006 nu betændelse ved rodspidsen. Patienten krævede herudover erstatning for udgifter til rodbehandling af tand i venstre side af overkæben, angivet som nr. 5 forfra.

Codan traf den 17. april 2007 afgørelse om, at der ikke var sket en erstatnings-berettigende skade, idet der ikke var sket en forringelse af patientens tandstatus.

Patienten ankede Codans afgørelse, idet hun fandt, at der måtte være sket en skade ved udskiftningen af plomberne med plast, når plasten efter kort tid havde vist sig ikke at holde, og der nu var behov for omfattende behandlinger.

Nyt: Tandskadeankenævnet stadfæstede Codans afgørelse den 23. november 2007, da det ikke var overvejende sandsynligt, at der var opstået skader på de plastbehandlede tænder. Desuden var det heller ikke overvejende sandsynligt, at behovet for rodbehandlingerne skuldes den gennemførte behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnet stadfæstede Codans afgørelse den 23. november 2007, da det ikke var overvejende sandsynligt, at der var opstået skader på de plastbehandlede tænder. Desuden var det heller ikke overvejende sandsynligt, at behovet for rodbehandlingerne skuldes den gennemførte behandling hos tandlægen.

Patienten har herefter i brev af 15. april 2009 bedt Tandskadeankenævnet om at genoptage sagen, da der er kommet nye og væsentlige oplysninger frem. Patienten medsender en kopi af afgørelse fra Tandlægenævnet, som har givet patienten medhold i klagen over dårligt udført fyldning i 5+ samt den manglende diagnostisering af caries i 5+, -5 og +6. Patienten mener derfor, at hun er blevet påført en erstatningsberettigende skade.

Codan har i brev af 3. august 2009 oplyst, at der ikke er grundlag for genoptagelse af sagen, da forekomsten af caries i disse tænder var kendt, da sagen tidligere blev afgjort.

Patienten har i brev af 23. september 2009 fastholdt, at der er kommet nye og væsentlige oplysninger frem og vedlægger kopi af besigtigelsesrapporten fra 8. oktober 2008 samt Tandlægenævnets afgørelse fra 16. marts 2009.

1. instans afgørelse:

I brev af 17. april 2007 traf Codan afgørelse om, at der ikke var sket en erstatnings-berettigende skade efter Lov om Patientforsikring § 1 og § 2. Det fremgår, at patienten henvendte sig til sin tandlæge i slutningen af 2002 med et ønske om at få udskiftet amalgamfyldninger til plast. Røntgen fra 3. december 2002 viste, at tænderne 7+, 6+, 5+ og +8 før udskiftningen i foråret 2003 var forsynede med store amalgamfyldninger, der var tæt på tandnerven. Tanden +7 var rodbehandlet og forsynet med stiftforankret krone og i underkæben sås plastfyldninger af i 8- og 7-. I tanden 6- var fyldningen udført i porcelæn og i venstre siden var der caries i -5 og amalgamfyldninger af moderat størrelse i -6 og -7 og dyb fyldning i -8.

Røntgen fra 22. oktober 2003 viste knækket fyldning i 7+, der nu var fyldt med plast. Tanden måtte rodbehandles, men Codan fandt ikke, at behovet for rodbehandlingen med overvejende sandsynlighed var en følge af udskiftningen af fyldning i tanden.

I højre side af overkæben var der nu fremstillet 2 kroner. Codan fandt ikke, at disse kunne betales af forsikringen, idet behovet for kroner allerede med overvejende sandsynlighed havde været til stede ved behandlingens start i 2003.

Tanden +1 måtte rodbehandles på grund af en lille tandbyld, der konstateredes den 2. januar 2006. Codan fandt ikke, at behovet for rodfyldning kunne begrundes i behandling eller manglende behandling hos tandlægen, hvorfor udgifterne til rodbehandling ikke kunne afholdes af forsikringen.

Endvidere fandt Codan ikke, at udgifter til rodbehandling af tand i venstre side af overkæben angivet som nr. 5 forfra kunne dækkes, idet rodbehandlingen ikke med overvejende sandsynlighed kunne begrundes i udført behandling eller mangel på samme.

Endelig fandt Codan ikke, at udgifter til udskiftning af fyldninger kunne dækkes, da der her var tale om omgørelse, der ikke var dækket af forsikringen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

De har i brev af 23. september 2009 anmodet Tandskadeankenævnet om genoptagelse af ovennævnte sag, hvori der blive truffet afgørelse på Tandskadeankenævnets møde den 23. november 2007.

I henhold til bemyndigelse i § 7 i Tandskadeankenævnets vedtægter har jeg som formand for nævnet truffet følgende:

?

Afgørelse

Den af Tandskadeankenævnet trufne afgørelse kan ikke genoptages.

En gennemgang af sagen giver ikke grundlag for genoptagelse, da der ikke ses at være fremkommet nye oplysninger af væsentlig betydning for sagen.

Det fremgår således, at De ønsker sagen genoptaget, da De i det regionale klagesystem har fået medhold over dårligt udført fyldning i 5+ samt den manglende diagnostik af caries i 5+, -5 og +6.

Det fremgår imidlertid af afgørelsen, som ankenævnet traf den 23. november 2007, at selv om fyldningerne muligvis ikke har været udført optimalt har dette, ikke haft betydning for behandlingsbehovet. Tandskadeankenævnet fandt derfor, at der ikke var sket en erstatningsberettigende skade i henhold til patientforsikringsloven, men alene talt om omgørelse eller opfyldelse af allerede eksisterende behandlingsbehov. Tændernes 5+, -5 og +6 tilstand var kendt ved ankenævnets behandling af sagen den 23. november 2007.

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.