1262-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnets formand har den 4. maj 2009 truffet afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 68-årig kvinde, der den 8. november 2004 fik foretaget en rodbehandling af tanden +4. I forbindelse med rodbehandlingen knækkede et rodinstrument i tandens ene rodkanal. På grund af smerter blev tanden efterfølgende trukket ud og erstattet med implantat.

1. instans afgørelse:

Codan traf den 16. september 2007 afgørelse om, at der var sket en erstatnings-berettigende skade, idet der i forbindelse med behandlingen var forvoldt en skade som med overvejende sandsynlighed skyldtes fejl eller svigt i teknik apparatur (afbrækning af rodinstrument). Codan ville dække rimelige udgifter til indsættelse af implantat og efterfølgende kronebehandling i alt 19.496 kr. med fradrag på 8.300 kr. Erstatningen udgjorde således 11.196 kr.

 

I mail af 19. oktober 2007 til Codan har patientens nye tandlæge på vegne af patienten anket Codans afgørelse. Tandlægen var således ikke enig i det det af Codan fastsatte fradrag. Tandlægen fandt det ikke rimeligt, at der var fastsat et fradrag, da patienten på grund af behandlingen jo mistede hele tanden. Hvis ikke behandlingen var mislykkedes havde det sandsynligvis kun været nødvendigt at reparere tanden med en fyldning. Tandlægen fandt derfor, at patienten enten skulle have dækket hele beløbet til et implantat eller hele beløbet til en bro +3 til +5. Hvis der blev udført en bro, burde Codan betale for en revidering af rodfyldning i tanden +5.

 

Codan har fastholdt afgørelsen. Man ville ikke dække evt. udgifter til tanden +5, da denne tands betændelsestilstand intet havde med den skete skade at gøre, men skyldtes denne tands grundlidelse.

 

Patientens nuværende tandlæge har i brev af 3. oktober 2008 oplyst, at man finder, at forsikringen også skal dække udgifter til tanden +5, idet denne tand nu må indgå i en bro på grund af den skete skade.

 

 

 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

De har i mail af 19. oktober 2007 til Codan på vegne af Deres patient anket over Codans afgørelse af 16. september 2007 for så vidt angår fradraget i erstatningen.

I henhold til bemyndigelse i § 7 i Tandskadeankenævnets vedtægter har jeg som formand for nævnet truffet følgende:

 

 

Afgørelse

Den af Codan trufne afgørelse stadfæstes i henhold til den af Codan anførte begrundelse.

 

Det tiltrædes således, at der er sket en skade i forbindelse med rodbehandlingen af tanden +4 (afbrækning af et rodinstrument), der er omfattet af forsikringen, jf. Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 2.

 

Det tiltrædes endvidere, at der i erstatningen fratrækkes de udgifter, som skulle være afholdt til behandling for at tanden kunne være bevaret uden skaden. Erstatningen dækker derfor ikke udgifter, der skulle have været afholdt under alle omstændigheder. Røntgenbilledet af den udtrukne tand dokumenterer således klart, at der var behov for restaurering af tanden med en krone, hvorfor udgiften herfor således skal fratrækkes erstatningen. Endvidere har omgøring af rodbehandlingen i nabotanden +5 intet med skaden i tanden +4 at gøre, hvorfor der allerede af den grund ikke kan ydes erstatning herfor.

 

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.