1409-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 10. februar 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 65-årig kvinde, der fik trukket tanden 6+ ud den 6. marts 2006 efter bedøvelse med Xyloplyin. Under injektionen med bedøvelsen blev der ramt et blodkar, så der fremkom en iskæmisk reaktion, hvor slimhinde og hud bliver bleg. Efterfølgende ser patienten dårligere med højre øje og udvikler grå stær. Patienten oplyser, at en øjenlæge har oplyst, at udviklingen af grå stær godt kan være en følge af, at et blodkar blev ramt under injektionen med bedøvelsen. Patienten søger derfor nu om godtgørelse for svie og smerte, erstatning for udgift til hyppigere brilleskift samt evt. udgift til grå stæroperation.

1. instans afgørelse:

I brev af 10. februar 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke med overvejende sandsynlighed er sket en erstatningsberettigende skade ved behandlingen af 6+ i henhold til Lov om patientforsikring § 2, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1. Codan fandt, at der ikke var tilvejebragt den fornødne dokumentation for, at bedøvelsen med overvejende sandsynlighed har medført varige synsforstyrrelser på højre øje. Codan har bl.a. lagt vægt på, at følgende fremgår af journalnotat fra øjenlæge ”Om dette kan være sat i gang som følge af ischæmiske forandringer induceret af tand anæstesi som muligvis er kommet temmelig nær øjet eller ganglion geniculi, kan der ikke nøje gøres rede for”.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 truffet følgende

 

Afgørelse

 

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 10. februar 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

 

Nævnet finder ligesom Codan, at det ikke på det foreliggende grundlag er overvejende sandsynligt, at bedøvelsen af tanden 6+ har medført varige synsforstyrrelser på højre øje. Nævnet har lagt vægt på, at øjenlægen oplyser, at der ikke kan gøres nøje rede for om synsforstyrrelserne skyldes, at bedøvelsen er kommet for tæt på øjet eller ganglion geniculi (nerveknude i indre øre).

 

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke med overvejende sand-synlighed er sket en erstatningsberettigende skade ved behandlingen af tanden 6+ i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf.§ 2, stk. 1, nr. 1.