3839-18

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Rodfyldning

Beskrivelse:

Behov for ny rodbehandling inkl. fjernelse af for lang rodfyldning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for ny rodbehandling inkl. fjernelse af for lang rodfyldning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 27-årig kvinde, der den 11. oktober 2012 fik behandlet tanden -6 med en plastfyldning på grund af dyb caries. I den forbindelse blev patienten informeret om, at tanden muligvis skulle rodbehandles. Ifølge journalen fra den 1. november 2012 havde patienten smerter fra underkæben i venstre side ved tandbørstning og patienten blev informeret om, at smerterne kunne skyldes død nerve i tanden. Der blev taget røntgen af tanden, som ikke viste rodspidsbetændelse. Den 5. november 2012 havde patienten fortsat smerter og blev informeret om, at smerterne skyldtes betændelse i nerven. Hvis smerterne fortsatte, skulle tanden rodbehandles. Der blev herefter indledt rodbehandling af tanden den 12. november 2012 med udrensning i tre rodkanaler. Den 20. november 2012 blev rodbehandlingen færdiggjort med rod- og plastfyldning. Den 23. januar 2013 blev der taget røntgenbillede, som viste intet abnormt. Efterfølgende skiftede patienten tandlæge, som den 4. februar 2016 anbefalede kronebehandling af tanden for at undgå, at tanden knækkede. Den 8. august 2016 var tanden knækket og der blev aftalt kronebehandling af tanden. Den 11. august 2016 blev der taget røntgenbillede af tanden, som viste, at der var rodspidsbetændelse på den bagudvendende rod i relation til en for lang rodfyldning.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til rodspidsoperation.

1. instans afgørelse:

I brev af 9. februar 2018 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt videre, at der var indikation for rodbehandling af tanden -6 den 12. november 2012 på grund af betændelse i nerven jf. journalnotatet af 5. november 2012. Desuden dokumenterer røntgenbilledet af 23. januar 2013 en for lang rodfyldning i den bagud-vendende rodkanal i tanden -6. Endvidere blev det journaliseret den 11. august 2016, at der var rodspidsbetændelse på den bagudvendende rodkanal i tanden -6 i relation til en for lang rodfyldning.

Tryg fandt derfor, at selv om rodbehandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at rodfyldningen i tanden -6 kan forkortes ved at foretage en revision af behandlingen, uden at det vil have en negativ påvirkning af patientens tænder eller forringelse af tandstatus.

Det forhold, at patienten skal have foretaget denne behandling igen, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 9. februar 2018 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at rodbehandlingen af tanden -6 kan laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige rodbehandling inklusiv fjernelse af den for lange rodfyldning. Det forhold, at en rodbehandling skal laves om, er ikke en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.