4329/20

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfil og efterfølgende revnedannelse med tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Knækket rodfil og efterfølgende revnedannelse med tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 46-årig kvinde, der den 30. oktober 2018 skulle have behandlet tanden -7 med en plastfyldning. Efter fjernelse af caries blev det noteret, at tanden fremstod rodbehandlet og med dyb fraktur på den bagudvendende flade. Der blev taget røntgen, som fandtes at vise rodspidsbetændelse. Der fandtes derfor at være indikation for revision af rodbehandlingen. Den 29. januar 2019 blev der påbegyndt revision af rodbehandlingen, og i den forbindelse knækkede der en fil i den fremad- og tungevendende kanal. Det blev noteret, at røntgen viste, at den knækkede fil var placeret uden for rodspidsen. Ifølge journalen fra den 5. februar 2019 havde patienten fortsat gener, og det blev besluttet at udskyde rodfyldningen, indtil symptomerne var forsvundet. Patienten henvendte sig den 8. marts 2019 på grund af smerter fra tanden. I den forbindelse blev der konstateret en revne gennem hele den midlertidige fyldning, og man havde mistanke om, at tanden var revnet. Den midlertidige fyldning blev herefter fjernet, men der var ikke entydigt tegn på revne af tanden. Patienten blev herefter henvist til kirurg den 11. marts 2019 for fjernelse af den knækkede rodfil. Den 22. marts 2019 blev der foretaget CBCT-scanning, hvor man kunne se nervens placering. I den forbindelse blev det noteret, at nervens placering vanskeliggjorde den kirurgiske behandling. Der blev herefter udført kirurgisk rodbehandling af tanden inkl. fjernelse af filen, og den 24. marts 2019 blev rodbehandlingen afsluttet med rod- og plastfyldning. Patienten henvendte sig til tandlægen den 14. maj 2019 på grund af fortsatte smerter fra tanden. Ifølge journalen havde patienten fået antibiotika-behandling af egen læge, og patienten blev informeret om, at der var mistanke om, at tanden var revnet. I så fald ville tanden mistes. Tanden blev herefter trukket ud den 28. maj 2019, og det blev noteret, at der sås en revne gennem hele tandens udstrækning.

Patienten søger nu om erstatning for tab af tand, medicin- og transportudgifter samt godtgørelse for svie og smerte. 

1. instans afgørelse:

I brev af 19. december 2019 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der var grundlag for at lave en revision af rodbehandlingen den 29. januar 2019, idet der på røntgenbilledet fra den 30. oktober 2018 var rodspidsbetændelse. Herudover fandt Tryg, at der i forbindelse med revision af rodbehandlingen den 29. januar 2019, knækkede en rodfil i den fremad- og kindvendende rodkanal.

Tryg fandt videre, at en rodfil, der knækker i forbindelse med rodbehandling, kun udgør en skade i lovens forstand, såfremt den har medført negative konsekvenser for tanden og en yderligere behandling end den, som under alle omstændigheder var nødvendig for at behandle grundlidelsen. Grundlidelse beskriver forhold ved patienten selv, som patienten led af allerede, inden patienten modtog den anmeldte behandling.

Tryg fandt herefter, at tanden mistes som følge af, at tanden var revnet og dermed som følge af forhold ved tanden selv. Revnen var synlig allerede den 30. oktober 2018 ifølge journalen og igen den 8. marts, hvor revnen kunne ses gennem den midlertidige fyldning, dette fremgår også på de kliniske fotos.

Tryg fandt derfor, at den manglende heling med overvejende sandsynlighed skyldes patientens grundlidelse i form af rodspidsbetændelse på tanden, som formodentlig stammer fra den revne i tanden, der beskrives i tandlægejournalen den 30. oktober 2018. Tryg fandt således, at den knækkede rodfil heller ikke har medført et behov for yderligere behandling, idet behovet for kirurgisk rodbehandling med overvejende sandsynlighed skyldes patientens grundlidelse.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 19. december 2019 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at tanden -7 mistes som følge af grundlidelsen i form af revnedannelse og ikke som følge af den knækkede rodfil, idet revnedannelse er en kendt komplikation ved rodbehandlede tænder.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.