4527/20

Skadetype: Nerveskade
Afgørelsetype: Afvist - Forældet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Kirurgi - Operativ fjernelse af tand

Beskrivelse:

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om, at De den 22. november 2016 henvendte Dem til tandlægen, da De havde smerter fra tanden -8. Der blev taget røntgen, som fandtes at vise betændelse på bagsiden af tanden, samt at der ikke var plads til den. Tanden blev derfor fjernet kirurgisk den 3. november 2016, og det blev noteret, at der var en tæt relation til nabotanden, caries samt tandkødsbetændelse. I forbindelse med fjernelsen blev der anlagt lokalbedøvelse med 2 x 1,8 ml. bedøvelsesmiddel. De henvendte Dem igen den 15. februar 2017, da De havde føleforstyrrelser efter fjernelse af tanden. Det blev noteret, at De oplevede en summen ved berøring i venstre kind fra mundvig og ud til kæben. Desuden havde De af og til smerter fra området, som trak op i kinden. De blev informeret om, at det kunne tage op til et år, inden føleforstyrrelsen forsvandt, og der blev aftalt jævnlige kontrol af føleforstyrrelsen, samt akupunktur ved en læge. Den 21. august 2017 blev det noteret, at De havde prøvet både laser og akupunktur, men De var stadig mere følsom i venstre side end i højre, f.eks. ved berøring. Ved undersøgelse den 6. februar og 16. oktober 2019 blev det noteret, at De fortsat havde en lidt anderledes følelse efter fjernelse af tanden.

De søger nu om godtgørelse for varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 6. oktober 2020 traf Tryg afgørelse om, at Deres erstatningskrav er forældet i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 59, stk. 1.

Tryg fandt, at De senest den 15. februar 2017 fik kendskab til (eller burde have fået kendskab til), at der i forbindelse med behandlingen eventuelt er sket en skade.

Tryg fandt i den forbindelse, at De ved undersøgelse den 15. februar 2017 oplyste om føleforstyrrelser i form af summen ved berøring og smerter, og at De her blev anbefalet at få behandling herfor hos en læge.

Tryg fandt derfor, at forældelsesfristen på 3 år begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor De fik eller burde havde fået kendskab til, at der i forbindelse med behandlingen muligvis skete en skade. Derimod er tidspunktet for kendskabet til skadens omfang og følgevirkninger uden betydning for spørgsmålet om forældelse. Det har heller ingen betydning for spørgsmålet om forældelse, at De ikke tidligere var opmærksom på muligheden for at søge erstatning hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning/Tryg.

Tryg fandt videre, at Deres anmeldelse først er modtaget den 26. februar 2020, hvilket er mere end 3 år efter, at De fik kendskab til (eller burde have fået kendskab til), at der i forbindelse med behandlingen muligvis skete en skade. Deres krav er derfor forældet.

Tryg oplyste i den forbindelse, at den 3-årige forældelsesfrist i KEL § 59, stk. 1, går forud for den 10-årige forældelsesfrist i KEL § 59, stk. 2. Den 10-årige forældelsesfrist er derfor uden betydning for sagen.  

I mail af 6. oktober 2020 ankede De Trygs afgørelse af samme dato, da De hele tiden har fulgt tandlægens anvisninger og indgået i behandlingsforløb, som hun har anbefalet. Tandlægen har igennem hele forløbet ment, at tiden skulle ses an. Da De anmelder sagen, er Deres symptomer og gener tiltaget i en sådan grad, at det påvirker Deres hverdag. De finder det mærkværdigt, at Tryg vælger at sende Dem afsted til specialtandlæge, vedvidende at Tryg ikke ønsker at behandle sagen jf. forældelsesfristen. De finder det i sagen ubegrundet, at De som patient har fulgt tandlægens anvisninger, hvilket nu får sagens udfald til at have negative konsekvenser for Dem resten af Deres liv. En erstatning vil ikke kunne ændre på Deres gener, som De må leve med resten af livet, men det kan give et plaster på såret. De finder det urimeligt, at en difference på 11 dage fra forældelsesdato til anmeldelsesdato skal fralægge Deres permanente gener værdi, og at det er 11 dage, som ligger til grund for, at sagen ikke behandles. Alt i alt mener De, at Tryg bør genoptage sagen, da det ikke er Dem som patient, som har handlet forkert, men har handlet i god tro ud fra anbefalinger og henvisninger fra tandlægen.

I brev af 20. oktober 2020 bemærkede Tryg, at det fastholdes, at De ved undersøgelse den 15. februar 2017 oplyste om føleforstyrrelser og blev anbefalet at søge læge. Det vurderes derfor, at De senest den 15. februar 2017 fik kendskab til, at der i forbindelse med behandlingen eventuelt skete en skade. Det bemærkes også, at det naturligvis er beklageligt, at De har været indkaldt til en neurosensorisk undersøgelse henset til, at der er truffet afgørelse om forældelse, men Tryg er altid forpligtet til at træffe den korrekte juridiske afgørelse, uagtet hvad der eventuelt har været i sagen af øvrige undersøgelser. Afgørelsen fastholdes herefter.

I brev af 27. oktober 2020 oplyser tandlægen, at De ikke er blevet oplyst om, at datoen for behandlingen var over 3 år gammel. Tandlægen mener derfor ikke, at De skal afvises på grund af forældelse, men derimod skal der tages stilling til den føleforstyrrelse, som allerede er registreret.

 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tryg har begrundet afgørelsen med, at Deres erstatningskrav er forældet. Tryg har lagt til grund, at De senest den 15. februar 2017 fik kendskab til, at der i forbindelse med operativ fjernelse af tanden -8 den 30. november 2016 muligvis var sket en skade, og at Deres skadesanmeldelse fandt sted den 26. februar 2020.

De har i Deres ankeskrivelse blandt andet anført, at De hele tiden har fulgt tandlægens anvisninger og indgået i behandlingsforløb, som hun har anbefalet. Tandlægen har igennem hele forløbet ment, at tiden skulle ses an.

Som anført i Trygs afgørelse forældes eventuelle erstatningskrav efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 3 år efter, at skadelidte fik eller burde have fået kendskab til skaden. Tryg fandt, at De senest den 15. februar 2017 fik kendskab til, at der i forbindelse med behandlingen eventuelt var sket en skade. 3-års fristen løb derfor senest fra dette tidspunkt og var udløbet, da skadesanmeldelsen blev indgivet den 26. februar 2020. Sagen må, som anført af Tryg, derfor anses for at være forældet.

I den forbindelse er der lagt vægt på, at det fremgår af journalen fra den 15. februar 2017, at De havde haft føleforstyrrelser siden udtrækningen af tanden -8, og De blev informeret om, at det kunne tage op til et år, inden føleforstyrrelsen forsvandt. Forsvandt den ikke, skulle det anmeldelse til patientforsikringen.

Det bemærkes, at hverken ukendskab til love og retsregler eller til omfanget af skaden, herunder om en erkendt skade vil vise sig at være permanent eller midlertidig, suspenderer forældelsesfristen. Det kan derfor ikke tillægges betydning, at De har stolet på tandlægen og fulgt tandlægens anvisninger, og at tandlægen mente, at De skulle se tiden an. Det forhold, at Tryg foranledigede en neurosensorisk undersøgelse af Dem, kan i sig selv heller ikke føre til et andet resultat.

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.