#

3148-15

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Afvist - Andet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Stiftudboring - Rodstift

Beskrivelse:

Parietal perforation. Ej muligt at fastsætte et skadestidspunkt og dermed heller ikke den skadevoldende tandlæge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Parietal perforation. Ej muligt at fastsætte et skadestidspunkt og dermed heller ikke den skadevoldende tandlæge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 61-årig mand, der har anmeldt, at tandlægen har forvoldt en skade. Imidlertid findes der ingen journal fra tandlægen, da den blev destrueret i 2003, idet det var mere end 10 år siden, at patienten var blevet set på klinikken. Den 12. november 2014 henvendte patienten sig akut hos ny tandlæge, hvor der noteres smerter fra tanden 7-. Desuden viste røntgen rodspidsbetændelse på tanden 7-, men også at der var betændelse omkring tanden 6- på grund af en stift i tanden, som havde forårsaget en parietal perforation ved samlingspunktet mellem de to rødder.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til implantatbehandling ved regio 6-.

1. instans afgørelse:

I brev af 16. juli 2015 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om patientforsikring § 1, stk. 1.

Codan fandt, at der ikke er tilvejebragt den nødvendige dokumentation for og af hvem behandlingen af tanden 6- er udført. Behandlingen formodes at være udført før den 7. september 1993, og der foreligger røntgenoptagelser fra den 2. august 2002, hvorpå det ses, at tanden 6- allerede på det tidspunkt var tabt som følge af placering af rodstift ud gennem en parietal perforation.

Codan fandt dermed, at der ikke tilvejebragt den fornødne dokumentation for, at der med overvejende sandsynlighed er sket skade som følge af den udførte behandling hos tandlægen. Der er således ikke sket en skade som følge af behandlingen, og der kan derfor ikke ydes erstatning i henhold til loven.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 16. juli 2015 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for tidspunktet for den udførte behandling af tanden 6-, eller hvilken tandlæge der har udført behandlingen. Det kan således ikke fastslås, om behandlingen er udført af en tandlæge, der er omfattet af lovens dækningsområde.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om patientforsikring § 1, stk. 1.