Skip to content

3247-16

Skadetype: Nerveskade - Andre nerver
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Implantologi - Installation af fikstur

Beskrivelse:

Implantatbehandling med efterfølgende infektioner og føleforstyrrelser. Omfanget af den skadesudbedrende behandling samt godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Implantatbehandling med efterfølgende infektioner og føleforstyrrelser. Omfanget af den skadesudbedrende behandling samt godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 76-årig kvinde, der ved et kirurgisk indgreb den 9. november 2011 fik indsat implantater svarende til regio 3+ og +3. Med elektrokirurgi blev implantaterne til mundhulen frilagt den 20. december 2011. Den 8. august 2012 blev implantatet regio 3+ flyttet fremad ved et kirurgisk indgreb. Den 11. marts 2013 blev der udført endnu et kirurgisk indgreb, hvorunder knoglen omkring implantatet regio 3+ blev forsøgt genopbygget. Patienten skiftede efterfølgende tandlæge den 29. december 2014, som registrerede betændelse omkring implantatet regio 3+, implantater placeret uden for komfortzonen og føleforstyrrelser svarende til højre overlæbe.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til implantat regio 5+,2+2 +5 samt helprotese fra 7+ til +7. Desuden søges der om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 18. januar 2016 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at kliniske fotos dokumenterer, at implantaterne er placeret for dybt og yderligt. Endvidere udgår implantaterne til mundhulen fra den bevægelige slimhinde.

Codan fandt derfor, at skaden i form af vedvarende føleforstyrrelser i højre overlæbe med overvejende sandsynlighed er en følge af den udførte behandling den 11. marts 2013, hvor knoglen omkring implantatet 3+ forsøges genopbygget.

Codan fandt videre, at bedst mulig behandling havde indebåret, at implantaterne 3+ og +3 var placeret i tilstrækkelig tandknogle og optimalt placeret til forankring af en helprotese. Behandlingen har dermed ikke været bedst mulig under de givne omstændigheder.

Codan fandt endvidere, at behandlingen med implantater, trykknapper og protese kan omgøres under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Der er således tale om omgørelse af allerede udført behandling, og da omgørelse ikke er en skade i lovens forstand, kan der ikke ydes erstatning til denne del. Omgørelse af allerede udført behandling er et mellemværende mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan der indgives klage til Regionstandlægenævnet eller indledes civilt søgsmål mod tandlægen. Af sagen fremgår det, at Regionstandlægenævnet har kendt klagen beføjet og at der skal tilbagebetales 26.122,04 kr.

Codan fandt videre, at ud fra sagens oplysninger, herunder patientens forløb samt skadens karakter, at patienten er berettiget til 1.900 kr. i skønsmæssigt godtgørelse for svie og smerte.

Codan fandt desuden, at patienten skulle indkaldes til en nerveundersøgelse for at tage stilling til en eventuel godtgørelse for varigt mén.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 18. januar 2016, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at den udførte implantatbehandling og de efterfølgende tilstødende infektioner har medført, at der er behov for yderligere behandling bl.a. i form af knogleopbygning m.m. Der kan derfor tilkendes skønsmæssigt 6.000 kr. i erstatning til den skadesudbedrende behandling.

For så vidt angår svie og smerte finder nævnet, at der ligeledes skønsmæssigt kan tilkendes yderligere godtgørelse, således at den samlede godtgørelse for svie og smerte udgør 3.000 kr.