3830-18

Skadetype: Nerveskade - N.Buccalis
Afgørelsetype: Afvist - Andet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Kirurgi - Operativ fjernelse af tand

Beskrivelse:

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén – forhøjelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén – forhøjelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 40-årig kvinde, der den 17. juni 2015 fik fjernet tanden 8- ved et operativt indgreb. I den forbindelse blev der anvendt Scandonest 3% 1,7 ml. og Octapressin 3,6 ml. som bedøvelsesmidler. Ifølge journalen og fotos var patienten efterfølgende meget hævet i højre kind og havde smerter. Den 27. juli 2015 blev det noteret, at patienten havde ændret følesans i et område af højre kind og den 27. november 2015 blev det noteret, at føleforstyrrelsen var uforandret. Efterfølgende var patienten til undersøgelse på sygehuset, hvor det blev noteret, at patienten havde nedsat følelse i højre kindslimhinde, på ydersiden af tandkødet i højre side af underkæben samt på huden svarende til undersiden af underkæben op til øreflippen og frem til højre mundvig. Der blev derfor konkluderet, at der var tale om en skade på kindens følenerve i højre side.

Patienten søger nu om godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 18. december 2017 traf Tryg afgørelse om, at sagen ikke kan genoptages i henhold til erstatningsansvarslovens § 11.

Tryg fandt, at der ikke er sket en væsentlig ændring af sagens faktiske omstændigheder som følge af den anerkendte skade.

Ved afgørelse af 18. oktober 2016 blev patienten tilkendt 84.150 kr. svarende til 10% i varigt mén, da hun havde gener i form af nedsat følesans svarende til højre side af kindens inderside samt total følelsesløshed på kindens yderside/ huden på højre side. Patienten følte sig meget generet af det, specielt ved spisning, fordi der samlede sig mad bagerst i kinden og patienten kom til at tygge i kinden. Derfor tyggede patienten mest i venstre side og følte, at hun overbelastede kæbeleddene.

Tryg fandt herefter, at selv om patienten har mange gener efter tandbehandlingen, så har hun på nuværende tidspunkt ikke gener, som modsvarer et højere fastsat mén end det allerede tilkendte 10%.

Da sagens faktiske omstændigheder derfor ikke har ændret sig væsentligt, er der ikke grundlag for at genoptage sagen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 18. december 2017 om, at sagen ikke kan genoptages.

Nævnet finder, at der ikke foreligger nye væsentlige, faktiske oplysninger i forhold til det grundlag, hvorpå Tryg traf afgørelsen af 18. oktober 2016, som kan en begrunde en genoptagelse.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at sagen ikke kan genoptages. 

For en god ordens skyld bemærkes det, at nævnet ikke finder anledning til at foranledige yderligere undersøgelse af Dem.