4450/20

Skadetype: Skade på anden anatomisk struktur end tand/nerver - Bløddelsskade
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Kirurgi - Kirurgisk rodbehandling

Beskrivelse:

Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende forbrænding af underlæben til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt men og skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende forbrænding af underlæben til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt men og skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 61-årig kvinde der henvendte sig den 15. april 2016 med smerter i venstre underkæbe ved tygning. Der blev derfor taget røntgen, som fandtes at vise rodspidsbetændelse ved tanden 7-, som tidligere var rodbehandlet. Patienten blev derfor informeret om behandlingsmulighederne i form af kirurgisk rodbehandling eller fjernelse af tanden. Tanden 7- blev herefter kirurgisk rodbehandlet den 19. maj 2016, og der blev taget kontrolrøntgen. Den 2. juni 2016 blev trådende fjernet, og der blev noteret pæn heling. Efterfølgende henvendte patienten sig til anden tandlæge den 18. juni 2016 for en second opinion. I den forbindelse blev det noteret, at patienten 3 dage efter den kirurgiske rodbehandling havde fået en dårlig betændt smag i munden. Der blev taget røntgen samt kliniske fotos, og det blev noteret, at der var en fistel ved 7-. Patienten blev derfor informeret om, at tanden igen skulle kirurgisk rodbehandles eller fjernes. Den 30. juni 2016 henvendte patienten sig derfor igen til den behandlende tandlæge og blev tilbudt en reoperation, hvis det var muligt. Ifølge journalen fra den 14. juli 2016 var der ingen symptomer fra tanden 7- længere, og det blev aftalt at observere tanden. Den 10. august 2016 henvendte patienten sig til anden tandlæge for nødbehandling, da kronen på tanden 7- var tabt. Det blev aftalt, at tanden skulle trækkes ud, og den 31. august 2016 blev tanden trukket ud.

1. instans afgørelse:

I brev af 27. marts 2020 traf Tryg afgørelse om, at patienten er berettiget til 0 kr. i erstatning.

Tryg fandt bl.a., at eventuelle sygedage ikke kan begrundes med forbrændingen, men med overvejende sandsynlighed er en følge af den kirurgiske rodbehandling, som patienten blev behandlet for, da skaden skete. Der kan derfor ikke tilkendes erstatning for godtgørelse for svie og smerte.

Tryg fandt videre, at patienten ikke er blevet påført et varigt mén på 5% eller derover som følge af behandlingen hos tandlægen.

I den forbindelse fandt Tryg, at det fremgår af fotos, at patienten har et sår på underlæben i højre side.

Tryg fandt herefter, at der ikke er nogen større misfarvning eller deformerede mundomgivelser. Arret er derfor ikke af skæmmende eller vansirende karakter i et omfang, som kan modsvare et varigt mén på 5% eller derover jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel pkt. H.2. Godtgørelse for varigt mén på under 5% giver ikke ret til erstatning. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Trygs afgørelse af 27. marts 2020, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at der kan tilkendes en skønsmæssig godtgørelse for svie og smerte på 400 kr. idet nævnet finder, at patienten har været sygemeldt som følge af den anerkendte skade.

Nævnet finder videre, at der kan tilkendes erstatning for den skadesudbedrende behandling i form af kosmetisk udbedring af skaden. Behandlingsoverslag skal fremsendes til Tryg, som herefter vil tage stilling hertil, inkl. kapitalisering af udgiftens størrelse i henhold til erstatningsansvarslovens § 1a.

Nævnet finder dog, at de modtagne fotos viser, at arret ikke er skæmmende eller vansirende i en sådan grad, at der kan tilkendes en godtgørelse for varigt mén på minimum 5% jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel punkt H.2.