1298-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnets formand har den 27. august 2009 truffet afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 50-årig kvinde, som havde mistet en plumpe i en kindtand og derfor konsulterede behandlende tandlæge den 11. juli 2007. Behandlende tandlæge meddelte, at tanden ikke kunne laves, hvorfor patienten skulle have en bro. Behandlende tandlæge meddelte, at han var nødsaget til at trække en tand ud som ikke var stærk nok til at bære en bro. Det aftaltes at patienten den 5. september skulle komme for at få lavet en 4-leddet bro fra tanden 7- til tanden 4-, med broankrene 7- og 4- og samtidig udtrækning af tanden 5-. Tanden 7- kunne imidlertid ikke bære en bro og behandlingen blev derfor ændret til alene at fjerne tanden 5-. Patienten klager nu over udtrækningen af tanden 5-, som ifølge patienten ikke var nødvendig, når hun ikke skulle have en bro alligevel.

1. instans afgørelse:

Codan traf den 7. august 2008 afgørelse om, at skaden var omfattet af forsikringen, idet Codan vurderede, at tanden 5- med overvejende sandsynlighed ville kunne være bevaret, såfremt den var blevet rodbehandlet og genopbygget med en stiftforankret opbygning og afslutningsvis restaureret med en krone. I erstatningen skulle fradrages for den behandling med rodbehandling, stiftopbygning og krone som skulle have været udført for at bevare tanden på lang sigt. Fradraget fastsattes til i alt kr. 10.000.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

De har i brev af 28. oktober 2008 på vegne af Deres klient, anket over Codans afgørelse af 7. august 2008.

I henhold til bemyndigelse i § 7 i Tandskadeankenævnets vedtægter har jeg som formand for nævnet truffet følgende:

Afgørelse

Den af Codan trufne afgørelse stadfæstes i henhold til den af Codan anførte begrundelse.

Det fremgår således, at sagen drejer sig om erstatning for tanden 5-, der med overvejende sandsynlighed kunne være bevaret og således ikke skulle være trukket ud, som det er sket.

De anker over det foretagne fradrag i erstatningen for de udgifter, som Deres klient skulle have afholdt, hvis tanden var bevaret. Fradragene er begrundet i de henset til røntgenmateriale mv. helt åbenbare behov for behandling, som var til stede på skadetidspunktet, nemlig ny rodbehandling, opbygning og ny krone. De nævnte fradrag er således helt i overensstemmelse med gældende praksis, idet patientforsikringen alene erstatter den skete skade og ikke udgifter, som patienten skulle have afholdt under alle omstændigheder, såfremt skaden ikke var indtruffet.

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.