1843-11

Skadetype: Manglende diagnostik - Caries
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 22. juni 2011 stadfæstet Codans afgørelse af 1. november 2010.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 38-årig kvinde, der i perioden 2007 til 2010 gennemgik en større protetisk rekonstruktion på grund af et kraftigt ødelagt tandsæt. Den i forvejen rodbehandlede tand +4 fik uden yderligere behandling monteret en stiftopbygning og en metalkeramikkrone den 1. april 2008. Den 4. februar 2009 blev der taget røntgen af tanden +4, og der blev konstateret en stor rodspidsbetændelse. Der blev derfor planlagt at fjerne tanden +4 og isætte et implantat. Tanden blev herefter fjernet den 11. januar 2010.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til fjernelse af tanden og et implantat.

1. instans afgørelse:

I brev af 1. november 2010 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundheds-væsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at der var udført en behandling af en i forvejen svækket tand +4, og at tanden allerede på behandlingstidspunktet var en svækket tand med en usikker prognose. Udtrækning af tanden kunne være overvejet.

Codan fandt derfor, at tanden +4 med overvejende sandsynlighed mistes som følge af den svækkelse som grundlidelsen caries tidligere har betydet for tanden.

Codan fandt endvidere, at der nu kan fremstilles en implantatbåret krone på samme betingelser, som hvis den var blevet udført fra starten.

Hvorvidt behandlingen med krone på tanden +4 i øvrigt har levet op til patientens forventninger er alene et spørgsmål mellem patienten og den tandlæge, der har udført behandlingen. Ved uenighed kan der klages til Regionstandlægenævnet eller indledes et civilt søgsmål mod tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 1. november 2010, men med en ændret begrundelse herfor.

 

 

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at tanden +4 mistes som følge af, at der er meget lidt knogle omkring tanden på grund af paradentose og rodspidsbetændelse. Tabet af tanden +4 har således årsag i forhold ved tanden selv og ikke den udførte tandbehandling.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.