2417-13

Skadetype: Skade på krone - Tab af kronesubstans
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Caries

Beskrivelse:

Behov for plastiske fyldninger. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Behov for plastiske fyldninger. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 20-årig kvinde, der har konsulteret den samme tandlæge i perioden 2009 og frem til januar 2012. Patienten skiftede herefter tandlæge, som konstaterede at tænderne -5,6 var så angrebet af caries, at rodbehandling blev nødvendig. Desuden blev det konstateret, at tænderne 8-,7,6,5; -7,8; 7,6+ og +5 enten tidligere er blevet behandlet med fyldninger eller fremstod med caries. Tænderne +5,6 blev derfor i marts og april 2012 rodbehandlet og skal efter en observationsperiode opbygges og restaureres med krone. Endvidere er de øvrige nævnte tænder med caries blevet repareret uden behov for rodbehandling.

Patienten søger nu om erstatning for fejlbehandling af hendes tænder.

I brev af 5. marts 2013 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. 21, stk. 1 og § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at behandlingen af tænderne -5,6 ikke har været bedst mulig under de givne omstændigheder, idet en rettidig iværksat behandling vil have betydet, at behand-lingen havde været mindre omfattende for patienten. Codan fandt dermed, at der ikke er foretaget rettidig diagnostik eller terapeutiske tiltag i overensstemmelse med den bedst mulige behandling under de givne omstændigheder. Patienten er derfor berettiget til erstatning for udgifterne i forbindelse med rodbehandling, opbygning samt restaurering af tænderne -5,6.

Codan fandt dog, at behandlingen vedrørende 8-,7,6,5,-7,8,7,6+ og +5 kan udføres under samme forudsætninger som tidligere. Disse tænder kan alle behandles med plastiske fyldninger og skal ikke rodbehandles. Udførelse af udskudt behandling er ikke en erstat-ningsberettigende skade i lovens forstand, og der kan derfor ikke ydes erstatning hertil.

1. instans afgørelse:

I brev af 5. marts 2013 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. 21, stk. 1 og § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at behandlingen af tænderne -5,6 ikke har været bedst mulig under de givne omstændigheder, idet en rettidig iværksat behandling vil have betydet, at behand-lingen havde været mindre omfattende for patienten.  Codan fandt dermed, at der ikke er foretaget rettidig diagnostik eller terapeutiske tiltag i overensstemmelse med den bedst mulige behandling under de givne omstændigheder. Patienten er derfor berettiget til erstatning for udgifterne i forbindelse med rodbehandling, opbygning samt restaurering af tænderne -5,6.

Codan fandt dog, at behandlingen vedrørende 8-,7,6,5,-7,8,7,6+ og +5 kan udføres under samme forudsætninger som tidligere. Disse tænder kan alle behandles med plastiske fyldninger og skal ikke rodbehandles. Udførelse af udskudt behandling er ikke en erstat-ningsberettigende skade i lovens forstand, og der kan derfor ikke ydes erstatning hertil.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Nævnet finder ligesom Codan, at behandlingen af tænderne 8-,7,6,5,-7,8,7,6+ og +5 nu kan foretages på samme præmisser som tidligere. Der er således tale om udførelse af udskudt behandling, som ikke kan ydes erstatning til i henhold til loven.

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse incl. erstatningens størrelse og omfang.

Nævnet finder dog, at hvis der senere opstår behov for rodbehandling og efterfølgende behandling med opbygning og krone som følge af den mangelfulde diagnostik og behandling, kan sagen genanmeldes til Codan, der herefter vil tage stilling til, om der kan ydes erstatning hertil.

For så vidt angår Deres eventuelle krav om refusion af afholdte udgifter, der kan henføres til den eventuelle mangelfulde behandling hos den kommunale tandpleje, skal nævnet henvises Dem til at rette henvendelse til Patientombuddet.