Skip to content

4702/21

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfil og fjernelse heraf. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Knækket rodfil og fjernelse heraf. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 35-årig kvinde, der den 8. oktober 2020 fik konstateret rodspidsbetændelse ved tanden -6. Det blev derfor aftalt, at tanden skulle rodbehandles, og rodbehandling blev indledt den 29. oktober 2020. I den forbindelse knækkede der en rodfil i forbindelse med udrensningen af den bagerste rod. Den 6. november 2020 blev det forsøgt uden held at fjerne den knækkede rodfil. Patienten blev derfor henvist til anden tandlæge for fjernelse af rodfilen og færdiggørelse af rodbehandlingen. Patienten var derfor til behandling hos anden tandlæge den 21. december 2020, hvor rodfilen blev fjernet. Rodbehandlingen blev herefter færdiggjort, og det blev noteret, at røntgen fandtes at vise sufficient rodfyldning.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 4. juni 2021 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der var tandlægefagligt grundlag for at indlede rodbehandling af tanden -6 på grund af rodspidsbetændelse. Desuden knækkede der en rodfil under udrensningen af den bagerste rod den 29. oktober 2020. Patienten blev herefter henvist til anden tandlæge for fjernelse af den knækkede rodfil og den videre rodbehandling. Den knækkede rodfil blev fjernet den 21. december 2020, hvorefter tanden blev rodbehandlet på ny.

Tryg fandt herefter, at det forhold, at rodbehandlingen skulle laves om efter fjernelse af rodfilen, og behandlingen derved blev dyrere, ikke er en skade i lovens forstand, men alene et økonomisk tab. Et økonomisk krav må rettes mod tandlægen, som foretog rodbehandlingen.

Tryg fandt dermed, at selv om der knækkede en rodfil, har denne ikke medført en mere omfattende/større behandling end den, som var nødvendig til behandling af grundlidelsen.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 4. juni 2021 med den af Tryg anførte begrundelse.

 

Nævnet finder, at rodfilen kunne fjernes i forbindelse med færdiggørelse af rodbehandlingen, hvorfor der ikke er tale om en skade i lovens forstand. Det forhold, at en behandling bliver dyrere end oprindeligt planlagt, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand. Der er således alene tale om et økonomisk tab.

 

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.