Skip to content

Inhabilitet

 

Regler om inhabilitet gældende for

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet

I henhold til bekendtgørelse 2003-12-12 nr.1099 § 7 finder forvaltningsloven anvendelse på den virksomhed, som Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet udøver i medfør af lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.

Idet der generelt henvises til forvaltningslovens regler, navnlig § 3, skal det her fremhæves, at inhabilitet for ansatte og tandlægelægekonsulenter samt medlemmer af Tandskadeankenævnet, i forhold til en bestemt sag, typisk vil kunne fore­komme i følgende situationer:

  • hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens ud­fald mv.
  • hvis vedkommendes ægtefælle eller familie har en særlig personlig eller økonomisk in­teresse i sagens udfald
  • hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om ved­kommendes upartiskhed

Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sa­gens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen, ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkom­mende hensyn. Det vil f.eks. kunne gælde ved en medarbejders indledende sagsbehandling.

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Særligt om tandlægekonsulenter og andre faglige konsulenter

For tandlægekonsulenter eller andre faglige konsulenter kan der foreligge inhabilitet, såfremt

  • den skade, som tandlægekonsulenten vurderer, har fundet sted i den tandlægeprak­sis, hvor vedkommende er ejer eller ansat på tidspunktet for sagsbehandlingen eller på tidspunktet for den ska­degørende hand­ling,
  • den skade, som tandlægekonsulenten vurderer, har fundet sted på et sygehus, en kommunal tandklinik eller andre institutioner hvor tandlæge­konsulenten er eller var ansat på tidspunktet for sagsbehandlingen eller på tidspunktet for den ska­degørende hand­ling,
  • tandlægekonsulenten i sit virke har undersøgt eller behandlet patienten efter skadens indtræden,
  • tandlægekonsulenten har deltaget i behandlingen af sagen i anden sammenhæng, f.eks. som medlem af et Regionstandlægenævn, Landstandlægenævnet Retslægerådet eller som tilknyttet Arbejdsskadestyrelsen eller et forsik­ringsselskab.

Det påhviler tandlægekonsulenten og sagsbehandlerne at påse, at der ikke foreligger in­ha­bilitet.

I tilfælde af inhabilitet forelægges sagen for en anden tandlægekonsulent eller en uden­for­stående konsulent.

Såfremt det viser sig, at tandlægekonsulenten har været inhabil i en af­sluttet sag, skal sagen gen­optages og forelægges for en anden konsulent.