Skip to content

Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om patientforsikring

I medfør af § 1, stk. 4, i lov om patientforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 24. marts 1997, som ændret ved lov nr. 395 af 2. juni 1999 og lov nr. 430 af 10. juni 2003, fastsættes:

Sygehuse

§ 1. Loven omfatter såvel offentlige som private sygehuse, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, i lov om patientforsikring.

Stk. 2. Ved offentlige sygehuse forstås de sygehuse, institutioner m.v., som amtskommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Bornholms Kommune (sygehuskommunerne) driver i henhold til § 3, stk. 1, i lov om sygehusvæsenet.

Stk. 3. Der ydes erstatning efter loven for skader, der er forårsaget inden for det geografiske område for de efter stk. 1 nævnte sygehuse, jf. dog stk. 6.

Stk. 4. Skader forårsaget uden for sygehusets geografiske område er omfattet af lovens område, forudsat at behandlingen m.v. sker efter sygehusets anvisning og på sygehusets behandlingsansvar.

Stk. 5. Skader forårsaget uden for sygehusets geografiske område i forbindelse med afgivelse af blod i mobile blodbanker er omfattet af lovens område i tilfælde, hvor tapningen sker efter aftale med det sygehus, der skal modtage blodportionerne.

Stk. 6. Skader forårsaget på sygehusets geografiske område i tilfælde, hvor patienten ikke er under sygehusets behandlingsansvar, er ikke omfattet af lovens område, medmindre skaden er forårsaget af persongrupper m.v. omfattet af lovens § 1, stk. 1, nr. 2-7.

§ 2. Der ydes kun erstatning for ulykkestilfælde, bortset fra de af lovens § 2, stk.1, nr. 2, og § 4, stk. 3, omfattede tilfælde, såfremt skadelidte er under behandling m.v. på et sygehus og ulykken er indtruffet inden for dettes område under sådanne omstændigheder, at sygehuset måtte antages af have pådraget sig erstatningsansvar herfor efter almindelige erstatningsretlige regler.

Præhospital indsats

§ 3. Ved præhospital indsats efter lovens § 1, stk. 1, nr. 2, forstås den indsats, der i medfør af lov om sygehusvæsenet ydes af sundhedspersoner og andet personale inden ankomst til sygehus over for akut syge og tilskadekomne samt fødende, der har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb, yde omsorg og skabe tryghed.

Behandling i udlandet

§ 4. Behandling i udlandet efter lovens § 1, stk. 3, omfatter dokumenteret, forskningsmæssig og eksperimentel behandling, som patienter er henvist til af sygehusvæsenet efter reglerne i lov om sygehusvæsenet.

Amtstandplejen

§ 5. Amtstandplejen efter lovens § 1, stk. 1, nr. 3, omfatter amtstandplejen, amtsspecialtandplejen og den højt specialiserede rådgivning, udredning og behandling, der varetages af de odontologiske landsdels- og videnscentre efter lov om tandpleje.

Kommunale sundhedsordninger

§ 6. Kommunale sundhedsordninger efter lovens § 1, stk. 1, nr. 3, omfatter forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, hjemmesygeplejerskeordninger, den kommunale omsorgstandpleje og den kommunale børne- og ungetandpleje.

Stk. 2. Skader i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende inden for de kommunale sundhedsordninger og amtstandplejen er kun omfattet af lovens område, såfremt undersøgelsen m.v. er foretaget af en autoriseret sundhedsperson eller på vegne af denne.

Universiteternes tandlægeskoler

§ 7. Ved universiteternes tandlægeskoler, jf. lovens § 1, stk. 1, nr. 4, forstås Tandlægeskolen i København, Tandlægeskolen i Århus, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i København og Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere i Århus.

Privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner

§ 8. Ved en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson forstås i lov om patientforsikring, jf. lovens § 1, stk. 1, nr. 5, en autoriseret sundhedsperson, der på selvstændig privat basis udøver sit erhverv og i forbindelse hermed udbyder tjenesteydelser til patienter.

Stk. 2. Privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner og personer, der handler på disses ansvar, er omfattet af lovens område, uanset om disse har tilsluttet sig overenskomst med den offentlige sygesikring, eller den skadelidte modtager tilskud, støtte eller lignende efter anden lovgivning til behandlingen m.v. hos den privatpraktiserende autoriserede sundhedsperson.

Forsøg i private firmaer m.v.

§ 9. Skader efter loven forårsaget på personer, der deltager i biomedicinske forsøg m.v., der udføres af private firmaer, foreninger m.v., er omfattet af lovens område, hvis forsøget udføres under direkte ansvar af et sygehus, en statslig højere uddannelsesinstitution, en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson m.fl., jf. lovens § 1, stk. 1.

Stk. 2. I tilfælde omfattet af stk. 1 påhviler erstatningspligten efter lov om patientforsikring vedkommende sygehus, højere uddannelsesinstitution, den amtskommune, eller Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner, hvor en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson har sin praksis m.fl.

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Indenrigs- og Sundhedsministeriet træffer i tvivlstilfælde afgørelse i sager om, hvorvidt en institution eller lignende er omfattet af dækningsområdet efter lov om patientforsikring.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 666 af 3. august 1995 vedrørende dækningsområdet for lov om patientforsikring.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 12. december 2003

Lars Løkke Rasmussen

/Dorte Knudsen