Skip to content

Sagsbehandling

 

Generelt

Når Tandskadeankenævnets sekretariat modtager en klage over en afgørelse fra 1. instans (Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning), oprettes der en sag. Det påses i den forbindelse, at klagefristen på 3 måneder er overholdt. I forbindelse med anmeldelsen giver du samtykke til, at der kan indhentes relevante oplysninger.

Sekretariatet beder 1. instans om en udtalelse over klagen og udlån af sagens akter. Når dette materiale er modtaget, vil du ligesom sagens øvrige parter få tilsendt kopi af udtalelsen med anmodning om eventuelle bemærkninger.

Hvis der mangler relevante oplysninger i sagen, indhenter sekretariatet disse. Det kan f.eks. være journaler, røntgenbilleder, akter fra din kommune eller oplysninger fra dig selv. Du har også mulighed for at give sekretariatet oplysninger skriftligt eller telefonisk.

Forberedelse af sagen

Når alle oplysninger er modtaget, gennemgår sekretariatet samtlige sagens akter. I de fleste tilfælde vil sagen derefter blive forelagt for den sagkyndige tandlægekonsulent, der er tilknyttet sekretariatet. Tandlægekonsulentens udtalelse er alene vejledende for nævnet.

Nævnsbehandling

På ankenævnsmødet vil nævnet træffe en afgørelse. Hvis ikke alle nævnsmedlemmer er enige, er det flertallet, der afgør sagen. Hvis det ikke har været muligt at afgøre sagen på mødet, vil du få besked om dette. Det kan i nogle tilfælde ske, at sagen udsættes, f.eks. fordi der skal indhentes supplerende oplysninger.

Hvis din sag ikke skønnes at frembyde tvivl, kan det ske, at sagen ikke bliver behandlet på et nævnsmøde, men at formanden træffer afgørelse på nævnets vegne. Alle medlemmer af nævnet orienteres dog om afgørelsen og har mulighed for at drøfte sagen inden en formandsafgørelse afsendes.

Afgørelsens indhold

Tandskadeankenævnet kan forhøje eller nedsætte erstatningen. Når nævnet behandler en klage over en afgørelse fra 1. instans, kan nævnet også ændre eventuelle tidligere afgørelser i sagen, uanset om der er klaget over disse. Sådanne ændringer kan både betyde, at erstatningen forhøjes, nedsættes eller bortfalder.

Afgørelsen i din sag kan gå ud på:

  • At Tandskadeankenævnet tiltræder 1. instans afgørelse, dvs. kommer til det samme resultat som 1. instans,
  • at tandskadeankenævnet helt eller delvist ændrer 1. instans afgørelse, eller
  • at sagen skal behandles på ny af 1. instans.

Du vil indenfor cirka 2 uger efter nævnsmødet modtage afgørelsen i sagen. Af afgørelsen vil det fremgå, hvad nævnet har lagt vægt på, og hvilke lovregler sagen er afgjort efter.