Skip to content

Lovgrundlag

Tandskadeankenævnet behandler sager om erstatning som følge af behandling hos tandlæge efter lov om patientforsikring (PFL) eller lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (KEL). PFL finder anvendelse på sager indtrådt før den 1.1.2007 mens KEL er gældende for skader sket fra den 1.1.2007 og frem.

PFL og KEL indeholder de bestemmelser, der danner grundlag for at tilkende erstatning for en skade påført ved behandling eller mangel på samme.

Erstatning og godtgørelse udmåles efter reglerne i erstatningsansvarsloven (EAL), hvorefter der bl.a. kan tilkendes godtgørelse for varigt mén samt svie og smerte og erstatning for udgifter til medicin og transport samt tabt arbejdsfortjeneste. EAL indeholder blandt andet takster for den godtgørelse, der kan tilkendes en skadelidt for svie og smerte og varigt mén som følge af en personskade.For at sikre, at disse takster til enhver tid følger med den generelle prisudvikling, bliver beløbene reguleret ved en bekendtgørelse, der udstedes én gang årligt. Bekendtgørelsen regulerer endvidere øvrige beløb, der fremgår eller følger af erstatningsansvarsloven. Af oversigten kan en sammenskrivning af bekendtgørelsens reguleringsbeløb ses, hvor datoen for skadens indtræden er afgørende for, hvilken bekendtgørelse og dermed hvilke beløb, der danner udgangspunkt ved beregningen.

Ved fastsættelse af godtgørelse af varigt mén tages der udgangspunkt i Arbejdsmarkeds Erhvervssikring vejledende méntabel.

Forældelsesreglerne er gældende for sagerne og frem til 2007 var det reglerne i 1908-loven der var gældende.

Lov om behandling af personoplysninger, persondataloven, indeholder en række regler, som giver den enkelte borger forskellige rettigheder over for myndigheder, virksomheder, foreninger m.v., som behandler oplysninger om den pågældende.

Ved bekendtgørelse nr. 1099 fremgår bemyndigelsen til at Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring behandler sager forårsaget af privatpraktiserende tandlæger, tandlæger ansat på tandlægeskolerne eller tandlæger ansat i regionstandplejen.

Definition af dækningsområdet fremgår af bekendtgørelse nr. 1097.

Forretningsordenen for Tandskadeankenævnet indeholder regler om nævnets sammensætning og sagernes behandling.


Bekendtgørelse om henlæggelse af behandlingen
Bekendtgørelse om henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet

Gældende Forretningsorden for Tandskadeankenævnet pr. 1. april 2015
I henhold til bekendtgørelse 2003-12-12 nr. 1099 om henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet § 2 stk. 2, fastsætter Tandskadeankenævnet en forretningsorden for nævnets virksomhed efter samme retningslinjer, som er gældende for Patientskade- ankenævnet, jf. lovens § 14. I medfør af ovennævnte bekendtgørelse samt § 34, stk. 10 i lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet fastsættes følgende forretningsorden til varetagelse af ankenævnsopgaver i Tandlægeforeningens Patientforsikring:

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Uddrag af loven, der omhandler behandlingsskader:

Patientforsikringsloven
For Tandlægeforeningens Praksisforsikring gælder Lov om Patientforsikring, Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i Lov om Erstatningsansvar, jf. forsikringsbetingelserne.

Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om patientforsikring
I medfør af § 1, stk. 4, i lov om patientforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 24. marts 1997, som ændret ved lov nr. 395 af 2. juni 1999 og lov nr. 430 af 10. juni 2003, fastsættes:

Erstatningsansvarsloven
Uddrag af de hyppigst anvendte paragraffer af loven:

Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Lov om Forældelse af visse Fordringer. (* 1) (1908Loven)
VI FREDERIK DEN OTTENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goter, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, GØRE VITTERLIGT: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

Forvaltningsloven

Persondataloven