Skip to content

Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

I medfør af § 19, stk. 5, og § 38, stk. 4, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 314 af 25. april 2018, fastsættes:

Sygehuse

§ 1. Sygehuse omfattet af § 19, stk. 1, nr. 1, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven) er sygehuse, institutioner m.v., som regionsrådet driver i henhold til sundhedslovens § 74, stk. 2, samt private sygehuse.

Stk. 2. Der ydes erstatning efter klage- og erstatningsloven for skader forårsaget inden for det geografiske område for de i stk. 1 nævnte sygehuse, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Skader forårsaget uden for sygehusets geografiske område er omfattet af klage- og erstatningslovens dækningsområde, forudsat at behandlingen m.v. sker efter sygehusets anvisning og på sygehusets behandlingsansvar.

Stk. 4. Skader forårsaget uden for sygehusets geografiske område i forbindelse med afgivelse af blod i mobile blodbanker er omfattet af klage- og erstatningslovens dækningsområde i tilfælde, hvor tapningen sker efter aftale med det sygehus, der skal modtage blodportionerne.

Stk. 5. Skader forårsaget på sygehusets geografiske område i tilfælde, hvor patienten ikke er under sygehusets behandlingsansvar, er ikke omfattet af klage- og erstatningslovens dækningsområde, medmindre skaden er forårsaget af persongrupper m.v. omfattet af klage- og erstatningslovens § 19, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2.

§ 2. Der ydes kun erstatning for ulykkestilfælde, bortset fra de af klage- og erstatningslovens § 20, stk. 1, nr. 2, og § 22, stk. 3, omfattede tilfælde, såfremt skadelidte er under behandling m.v. på et sygehus, og ulykken er indtruffet inden for dettes område under sådanne omstændigheder, at sygehuset måtte antages af have pådraget sig erstatningsansvar herfor efter almindelige erstatningsretlige regler.

Præhospital indsats

§ 3. Præhospital indsats omfattet af klage- og erstatningslovens § 19, stk. 1, nr. 2, er den indsats, der i medfør af sundhedsloven ydes af sundhedspersoner og andet personale inden ankomst til sygehus over for akut syge og tilskadekomne samt fødende, der har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb, yde omsorg og skabe tryghed.

Universiteternes tandlægeskoler

§ 4. Universiteternes tandlægeskoler omfattet af klage- og erstatningslovens § 19, stk. 1, nr. 3, er Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, Odontologisk Institut ved Aarhus Universitet, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere ved Københavns Universitet og Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere ved Aarhus Universitet.

Skader påført af sundhedspersoner

§ 5. Skader efter klage- og erstatningsloven, der er påført i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., som er foretaget af sundhedspersoner, jf. sundhedslovens § 6, uden for de i klage- og erstatningslovens § 19, stk. 1, nr. 1-4, omfattede tilfælde, er omfattet af lovens dækningsområde, jf. klage- og erstatningslovens § 19, stk. 2. Herunder hører bl.a. skader, som er forårsaget af sundhedspersoner:

1) I regionale tandplejetilbud, jf. stk. 2.

2) I forbindelse med leveringen af de kommunale sundhedsydelser efter sundhedslovens kapitel 36-41, jf. stk. 3.

3) Der er privatpraktiserende, jf. stk. 4 og 5.

4) I det militære forsvar eller redningsberedskabet, jf. stk. 6.

5) I Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, jf. stk. 7, samt detentionslæger og læger, der foretager blodprøvetagning for politiet.

6) På institutioner og boformer, herunder plejehjem, inden for det sociale område, jf. stk. 8.

7) I private og offentlige klinikker, jf. stk. 9, samt private organisationer og firmaer, herunder alamcentraler.

8) I fritiden, jf. stk. 10.

9) På laboratorier, herunder Statens Serum Institut, jf. stk. 11.

10) I forbindelse med sundhedsvidenskabelige forsøg, der udføres af private firmaer, foreninger m.v.

Stk. 2. Regionale tandplejetilbud omfattet af dækningsområdet i klage- og erstatningslovens § 19, stk. 2, er regionstandplejen og den højt specialiserede rådgivning, udredning og behandling, der varetages af de odontologiske landsdels- og videnscentre efter sundhedsloven.

Stk. 3. Kommunale sundhedsordninger omfattet af dækningsområdet i klage- og erstatningslovens § 19, stk. 2, er forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, kommunal børne- og ungdomstandpleje, kommunal omsorgstandpleje, kommunal specialtandpleje, hjemmesygepleje, genoptræning, fysioterapi m.v., behandling for alkoholmisbrug og lægelig stofmisbrugsbehandling.

Stk. 4. En privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson omfattet af dækningsområdet i klage- og erstatningslovens § 19, stk. 2, er en autoriseret sundhedsperson, der på selvstændig privat basis udøver sit erhverv og i forbindelse hermed udbyder tjenesteydelser til patienter.

Stk. 5. En privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson og person, der handler på vegne af denne, er omfattet af klage- og erstatningslovens dækningsområde, uanset om denne har tilsluttet sig overenskomst med regionsrådet, eller den skadelidte modtager tilskud, støtte el. lign. efter anden lovgivning til behandlingen m.v. hos den privatpraktiserende autoriserede sundhedsperson.

Stk. 6. Sundhedspersoner, der udfører sundhedsfaglig behandling i det militære forsvar eller redningsberedskabet på værnepligtige, der gør lovpligtig tjeneste, jf. værnepligtsloven, samt på ansatte i det militære forsvar eller redningsberedskabet, er omfattet af dækningsområdet i klage- og erstatningslovens § 19, stk. 2.

Stk. 7. Sundhedspersoner, der udfører sundhedsfaglig behandling af indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, er omfattet af dækningsområdet i klage- og erstatningslovens § 19, stk. 2.

Stk. 8. Ved institutioner og boformer inden for det sociale område omfattet af dækningsområdet i klage- og erstatningslovens § 19, stk. 2, forstås plejehjem, døgninstitutioner, botilbud til voksne og revalideringsinstitutter m.v., hvor der foretages sundhedsfaglig behandling jf. sundhedslovens § 5, uanset om der er ansat autoriserede sundhedspersoner på den pågældende institution.

Stk. 9. En privat klinik, hvor der foretages sundhedsfaglig behandling jf. sundhedslovens § 5, er omfattet af dækningsområdet i klage- og erstatningslovens § 19, stk. 2, uanset om klinikken drives af personer uden sundhedsfaglig autorisation. Dækningen omfatter alene skader, der er forårsaget af sundhedspersoner, jf. sundhedslovens § 6.

Stk. 10. Ved skader der påføres i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., af sundhedspersoner i deres fritid, forstås undersøgelse, behandling el.lign., som ikke foretages af sundhedspersonen som led i dennes erhverv.

Stk. 11. Ved skader der påføres på laboratorier, som er omfattet af dækningsområdet i klage- og erstatningslovens § 19, stk. 2, forstås bl.a. skader som følge af fejldiagnosticering ved undersøgelse af patientprøver.

Behandling i udlandet

§ 6. Behandling i udlandet omfattet af klage- og erstatningslovens § 19, stk. 4, er dokumenteret, forskningsmæssig og eksperimentel behandling, som patienter er henvist til af sygehusvæsenet efter reglerne i sundhedsloven.

Afgørelse af tvivlsspørgsmål

§ 7. Sundheds- og Ældreministeriet træffer i tvivlstilfælde afgørelse i sager om, hvorvidt en institution eller lignende er omfattet af klage- og erstatningslovens dækningsområde.

Ikrafttræden m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018 og har virkning for afgørelser, der træffes af Patienterstatningen fra og med dette tidspunkt.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1265 af 28. oktober 2016 om dækningsområdet for lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 29. maj 2018

Ellen Trane Nørby