Skip to content

3362-16

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi

Beskrivelse:

Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 80-årig kvinde, der den 13. november 2014 fik installeret implantater ved regio 6- og 5- I den forbindelse blev der anvendt Dentocaine 4% som infiltrationsanalgesi. Ifølge journalen fra den 17. november 2014 var der opstået føleforstyrrelser svarende til kind og læbe. Ved fjernelse af suturerne den 24. november 2014 var der fortsat føleforstyrrelser i kind og læbe. Den 11. december 2014 blev det noteret i journalen, at en scanning viste, at implantatet ved regio 6- var placeret i nerve-karkanalen i underkæben. Implantatet blev derfor taget ud.

Patienten søger nu om godtgørelse for varig mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 16. august 2016 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade vedrørende implantatbehandling regio 6- og 5- i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at implantatbehandlingen regio 6- og 5- kan omgøres under samme forudsætninger som den oprindelige behandling i november 2014. Der er således tale om omgørelse af allerede udført behandling, og da omgørelse ikke er en skade i lovens forstand, kan der ikke ydes erstatning til denne del jf. KEL § 19, stk. 1. Omgørelse af allerede udført behandling er et mellemværende mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan der indgives klage til Regionstandlægenævnet eller indledes civilt søgsmål mod tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 16. august 2016 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder på det foreliggende grundlag, at implantatbehandling regio 6- og 5- kan laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige implantatbehandling. Det forhold, at en behandling skal laves om, er ikke en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

For så vidt angår spørgsmålet om eventuel tilbagebetaling af honorar skal nævnet henvise til Codans afgørelse samt vedlagte brochure ”Hvis noget går galt – klager over tandbehandling”. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at der kan være mulighed for at få kravet dækket via tandlægernes sikringsordning, når tandlægen er afgået ved døden. Der er dog visse krav, der skal være opfyldt – se venligst www.tf-patientskade.dk