Skip to content

3388-17

Skadetype: Skade på rod - Rodfraktur
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Kirurgi - Tandudtrækning

Beskrivelse:

Fraktur af rod og rodspidsbetændelse med efterfølgende udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Fraktur af rod og rodspidsbetændelse med efterfølgende udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 53-årig mand, der den 21. august 2008 fik konstateret rodspidsbetændelse og rodfraktur på tanden 6-. Tanden blev derfor trukket ud den 15. september 2008 og der blev udskrevet medicin mod moderate smerter. Ifølge journalen skulle tanden erstattes senere med bro eller implantat.

1. instans afgørelse:

I brev af 22. september 2016 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at tandlægen diagnosticerede en rodfraktur og rodbetændelse på tanden 6- og fjernede derfor på diagnostisk korrekt grundlag tanden 6-.

Codan fandt derfor, at fjernelsen af tanden skyldes rodbetændelsen samt rodfrakturen på tanden.

Codan fandt i øvrigt, at det ikke har været muligt at indhente materiale fra tidligere tandlæge, der udførte rodbehandlingen. Såfremt patienten selv har mulighed for at fremskaffe dokumentation for hvornår og hos hvilken tandlæge, behandlingerne er udført, er patienten velkommen til at genanmelde skaden med henvisning til skadenr., hvorefter sagen vil blive genvurderet.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 22. september 2016 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at der var indikation for udtrækning af tanden 6- den 15. september 2008, da der var rodspidsbetændelse samt fraktur af roden.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

I øvrigt bemærkes det, at der alene kan tages stilling til rod- og kronebehandling af tanden 6-, hvis det vides hvilken tandlæge, der har udført disse behandlinger, og den pågældende er omfattet af forsikringsordningen. I så fald skal der indgives en ny anmeldelse til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.