Skip to content

3428-16

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfil og mangelfulde rodfyldninger med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Knækket rodfil og mangelfulde rodfyldninger med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 44-årig mand, der fik indledt rodbehandling af tanden 7- den 8. marts 2009 på grund af betændelse. Efter flere mellemseance behandlinger og ordination af antibiotika blev tanden rod- og plastfyldt den 24. juni 2009. Den 27. november 2012 blev det noteret i journalen, at patienten skiftede tandlæge. Patienten henvendte sig hos ny tandlæge den 29. november 2012 på grund af en knækket fyldning i tanden 7-. Der blev taget røntgen og tanden blev tilboret til krone. Den 3. december 2012 blev kronen cementeret på tanden. Patienten henvendte sig hos tandlægen den 20. juni 2014 på grund af smerter og hævelse ved tanden. Røntgen blev beskrevet med rodspidsbetændelse og det blev noteret, at behandlingsmulighederne var revision af rodfyldningen eller kirurgisk rodbehandling, hvilket blev drøftet. Patienten blev herefter henvist til kirurgisk rodbehandling af tanden. I forbindelse med den kirurgiske rodbehandling den 15. august 2014 fandtes røntgen at vise opklaring samt knækket rodfil i distale kanal. Efter oplukning blev der konstateret tab af tandbærende knogle foran tanden 7-. Tanden kunne derfor ikke bevares og blev trukket ud samme dag.

Patienten søger nu om erstatning for de udgifter, som han har haft samt om mulighederne for en eventuel erstatning til en ny tandløsning.

1. instans afgørelse:

I brev af 13. maj 2016 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at røntgen dateret den 24. juni 2009 viser tanden 7- efter rodfyldning, hvor der ses udvidet rodhinde/ opklaring (tegn på rodspidsbetændelse) på tandens forreste rod. Rodfyldningen i forreste rod når ikke rodspidsen, men da der ikke er synlig rodkanal neden for rodfyldningen, fandt Codan, at rodfyldningen er lavet tilfredsstillende.

Codan fandt ikke, at røntgenbilledet viser tegn på knækket rodfil i tandens bagerste rod. Røntgen dateret den 29. november 2012 før kronefremstillingen viser samme forhold.

Codan fandt videre, at røntgen dateret den 26. juni 2014 viser betændelse på begge rodspidser og mellem rødderne ved tanden. Betændelsen vurderes dog at være mest udbredt på tandens forreste rod.

Codan fandt herefter, at rodspidsbetændelsen på tanden, herunder tandens grundlidelse, er årsag til spredning op mellem rødderne og dermed til tabet af tanden. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet finder, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1 og ændrer derfor Codans afgørelse af 13. maj 2016, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at røntgen af 24. juni 2009 viser, at rodfyldningen i tanden 7- ikke er udført bedst muligt, idet rodfyldningerne i begge de forreste rodkanaler er meget tynde og utætte. Desuden ses en knækket rodfil i den bagerste rod, hvor der tillige er opstået betændelse efter rodfyldningen. Det findes derfor overvejende sandsynligt, at tanden 7- mistes som følge af den udførte rodbehandling. Der kan derfor tilkendes erstatning for tab af tanden.

Behandlingsoverslag skal fremsendes til Codan med henblik på godkendelse, før behandlingen påbegyndes.