Skip to content

3510-17

Skadetype: Nerveskade - Andre nerver
Afgørelsetype: Tålereglen – PFL § 2.1.4/KEL § 20.1.4
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Kirurgi - Operativ fjernelse af tand

Beskrivelse:

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 54-årig mand, der den 23. november 2013 fik fjernet visdomstanden -8 efter henvisning fra egen tandlæge. Årsagen hertil var dyb caries. Der blev herefter foretaget oplukning og frilægning af tanden i knoglen og tanden blev delt og fjernet. Desuden blev der lukket med fortløbende syning. Den 4. december 2013 noterede patientens egen tandlæge, at der var føleforstyrrelser efter fjernelse af visdomstanden. Efterfølgende blev der noteret føleforstyrrelser frem til den 9. september 2014. Den 28. januar 2015 konsulterede patienten tandlægen igen på grund af fortsatte føleforstyrrelser. Der blev noteret kindbidning og de skarpe kanter på de bagerste kindtænder blev beslebet. Den 19. februar 2015 noterede patientens egen tandlæge, at patienten følte manglende bidfornemmelse i venstre side efter beslibningen. Der blev konstateret gode bidforhold i højre side, mens der i venstre side blev konstateret manglende sammenbidskontakt på tænderne +/-7 og lette kontakter på de øvrige kindtænder i venstre side. Den 2. marts 2015 foretog den behandlende tandlæge yderligere bidjustering. Den 27. marts 2015 blev der lavet en ny plastfyldning på tanden -7 og det blev noteret, at der ligeledes skulle laves nye fyldninger på tænderne +6,7 og -6,7 for at stabilisere biddet. Der blev dog anbefalet kronebehandling af tanden -6. Den 17. april 2015 blev der lavet en stor plastfyldning i tanden -6 og der blev noteret tæt kontakt til tandnerven. I den forbindelse blev der anbefalet kronebehandling af tænderne +6,7 og -6,7 for bedre holdbarhed og stabilisering af biddet.

Patienten søger nu om godtgørelse for varigt mén som følge af føleforstyrrelsen samt erstatning for udgifterne i forbindelse med justering af biddet med plast- og kronebehandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 7. december 2016 traf Codan afgørelse om, at patienten er berettiget til 35.763,75 kr. i godtgørelse for varigt mén samt renter heraf på 1.287,54 kr.

Indledningsvist har Codan lagt til grund, at den foretagne neurosensoriske undersøgelse viser, at der er sket påvirkning af nervus alveolaris inferior svarende til læbe-tandnerve i venstre side. Desuden har patienten angivet sit sensibilitetstab til VAS = 8 samt føleforstyrrelsens påvirkning af livskvalitet i forbindelse med privat- og arbejdsliv angives til VAS = 8.

Codan fandt, at der ved den neurosensoriske undersøgelse konstateres et funktionstab svarende til nedsat følsomhed/ øget følsomhed på skadesiden. Endvidere noteres det, at patienten har tendens til savlen samt læbebidning. Der konstateres desuden, at patienten oplever neurogent ubehag i form af konstant soven, snurren, prikken samt ubehag/ smerte på skadesiden. Endvidere sætter der sig madrester fast og patienten oplever gener ved kulde samt varme. Ved sensibilitetstesten konstateres der manglende reaktion for samtlige 5 teststimuli og protektiv reaktion er ikke bevaret. Der noteres videre, at patienten oplever nedsat følesans svarende til venstre side af underlæben og hageområdet. Der er ikke sket ændring eller bedring og patienten føler, at det er blevet en smule værre med tiden. Patienten har svært ved at styre mundvandet og ved at udtale visse ord. Af spørgeskemaet fremgår det, at patienten meget tit har haft mad til at sidde fast i tænder, oplever ubehag ved spisning samt er bekymret for sine tænder.

Codan har herefter på baggrund af den neurosensoriske undersøgelse og de beskrevne subjektive gener vurderet, at patienten er berettiget til en godtgørelse for varigt mén på 5% som følge af skaden i form af føleforstyrrelser jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring punkt A.1.4.1. Efter aldersreduktion udgør den endelige méngodtgørelse herefter 35.763,75 kr. Hertil kommer renter på 1.287,54 kr.

I øvrigt fandt Codan, at patienten ikke var berettiget til yderligere erstatning og/eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 7. december 2016 med den af Codan anførte begrundelse.

Efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel punkt A.1.4.1. vurderes væsentlige føleforstyrrelser ved nerveskader som den foreliggende til 5-10% mén. Med udgangspunkt i den neurosensoriske undersøgelse, er nævnet enig med Codan i, at méngraden skal fastsættes til 5%. Patientens subjektive gener ses herefter ikke at have en sådan karakter eller omfang, at der er grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at godtgørelse for varigt mén udgør 5%.

For så vidt angår behovet for kronebehandling finder nævnet, at patienten under alle omstændigheder skulle have denne behandling for at bevare tænderne på længere sigt.