Skip to content

3679-17

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling

Beskrivelse:

Nuværende behandlingsbehov er en følge af grundlidelsen caries og den nødvendige behandling heraf. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Nuværende behandlingsbehov er en følge af grundlidelsen caries og den nødvendige behandling heraf. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 28-årig kvinde, der henvendte sig til tandlægen på grund af smerter ved tanden 5+. Der blev taget røntgen, som viste dyb caries med relation til tandnerven. Der blev derfor påbegyndt rodbehandling af tanden samme dag. Det blev desuden noteret, at patienten ikke havde været ved tandlæge siden skoletandplejen. Den 20. februar 2013 blev tanden rodfyldt og der blev ilagt en midlertidig fyldning. Ifølge journalen var tanden blev rodbehandlet overfladisk og patienten blev informeret om risiko for smerter og rodbehandling. Efterfølgende meldte patienten afbud til behandling den 5. og igen den 22. marts 2013 og det blev noteret, at patienten selv vil kontakte tandlægen for en ny tid. Den 25. august 2014 blev det noteret, at patienten var udeblevet fra en tid til knækket tand uden smerter. Det blev i den forbindelse noteret, at patienten selv måtte henvende sig. Den 16. september 2014 ønskede patienten et overslag på behandling, da forældrene ville hjælpe med at betale. Det blev videre noteret, at patienten ville meldes ind i Sygeforsikringen Danmark og derfor ønskede behandlingen udsat til medlemskabet var i orden. Den 16. oktober 2014 blev der lavet et plastlåg på roden 5+. Patienten blev informeret om, at tanden ikke kunne bygges op på grund af manglende tandsubstans, men patienten ønskedes at bevare tanden længst muligt for at bevare knogle. På længere sigt ønskede patienten en erstatning for tanden, men først skulle de akutte cariesangreb behandles. Den 28. oktober 2014 blev der taget bite wings og tanden 5+ var knækket helt i knogleniveau. Ifølge journalen var patienten klar over, at der var flere huller og ønskede behandling af tandsættet nu. Efterfølgende meldte patienten afbud den 15. januar, den 26. januar, den 29. januar og den 10. juli 2015. Den 18. juni 2016 blev der konstateret caries ved tanden 6- og den 22. juni 2015 blev der noteret obs for caries ved 4+ og 6+. Patienten meldte igen afbud den 23. februar 2016 og reagerende ikke på indkaldelser pr. mail den 31. marts, 1. juni og den 3. august 2016. Den 17. oktober 2016 blev der sendt et brev og den 24. oktober og igen den 25. oktober 2016 meldte patienten afbud. Patienten har ikke efterfølgende været til undersøgelse og/eller behandling hos tandlægen.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne.

1. instans afgørelse:

I brev af 17. juli 2017 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt, at det fremgår af journalen, at patienten ikke havde søgt tandlægebehandling i perioden fra 2007 og frem til februar 2013, hvor hun henvendte sig med smerter fra tanden 5+. Tanden fremstod med en stor fyldning efter et tidligere hul.

Tryg fandt videre, at røntgen af 4. februar 2013 viser tanden 5+ med en stor svækkelse, fordi tandens forreste halvdel af kronen havde en stor plastfyldning efter et tidligere hul og fordi der var et stort hul i den bagerste halvdel. Der blev påbegyndt en rodbehandling på grund af smerter. Ved kontrol den 22. februar 2013 ses samme svækkelsesgrad og ifølge journalen manglede tandkronen reelt over tandhalsen, og der var ikke solidt tandsubstans tilbage udover selve roden. Patienten meldte herefter afbud til aftaler af 75 minutters varighed den 5. og 22. marts 2013 uden at kontakte tandlægen igen, førend der den 16. september 2014 blev udskrevet et overslag. Den 16. oktober 2014 blev der lavet et plastlåg på roden af tanden 5+ og patienten blev orienteret om, at tanden ikke kunne bygges op på grund af den manglende resttandsubstans. Herefter meldte patienten igen af flere omgange afbud til planlagte behandlinger eller aflyste regel-mæssige konsultationer.

Tryg fandt derfor, at det forhold, at tanden 5+ nu er mistet, ikke med overvejende sandsynlighed skyldes behandlingen hos tandlægen, men derimod forhold hos patienten selv i form af huller i tænderne, manglende egenomsorg og manglende vilje til at gennemgå et behandlingsforløb.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 17. juli 2017 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at tanden 5+ med overvejende sandsynlighed mistes som følge af grundlidelsen caries samt manglende egen omsorg og vilje til at gennemføre den nødvendige behandling af grundlidelsen caries.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.