4292/19

Skadetype: Varia
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Bro

Beskrivelse:

Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 78-årig mand, der den 5. april 2017 fik tanden 6+ trukket ud. Der blev herefter præpareret til bro regio 7,6,5+ den 27. april 2017, og ved prøvning af broen den 4. maj 2017 skete der en keramikfraktur distalt på 7+. Broen blev herefter returneret. Den 11. maj 2017 blev broen prøvet igen, og der skete igen fraktur på den distale flade af 7+. Broen blev derfor igen returneret, og den 17. maj 2017 blev broen endelig cementeret. Patienten henvendte sig igen den 6. juni 2017 med ømhed fra området, og broen blev derfor korrigeret. Desuden blev der fjernet cementoverskud. Den 16. juni 2017 blev biddet korrigeret ved slibning af broen. Ifølge journalen er der efterfølgende blev foretaget flere korrektioner af broen. Den 9. august 2017 henvendte patienten sig til en anden tandlæge, som fjernede cementoverskud. Patienten henvendte sig igen den 21. november 2017 på grund af bidfunktionsproblemer, hvorfor broen blev korrigeret. Den 8. marts 2019 blev der fremstillet en ny 3-leddet bro regio 7,6,5+.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling smat godtgørelse for svie og smerte.

1. instans afgørelse:

I brev af 6. december 2019 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der var grundlag for at isætte en 3-leddet bro den 17. maj 2017 til erstatning af tanden 6+. Desuden har patienten flere gange fået korrigeret broen og har nu den 8. marts 2019 fået en ny bro fra tænderne 7+ til 5+.

Tryg fandt herefter, at selv om brobehandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at patienten kan få en ny bro, som allerede er lavet den 8. marts 2019, uden at det vil have en negativ påvirkning af hans tænder eller forringelse af tandstatus.

Tryg fandt således, at det forhold, at patienten skal have foretaget denne brobehandling igen, ikke i sig selv er en skade i lovens forstand. Manglende succes af en behandling udgør ikke en erstatningsberettigende skade. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for den første behandling eller omgørelse af den tidligere udførte behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Styrelsen for Patientklager, eller der kan indledes civilt søgsmål mod tandlægen. Patienten skal dog være opmærksom på, at der ved klage til Styrelsen for Patientklager gælder en klagefrist på 2 år fra det tidspunkt, hvor patienten kendte eller burde kende til forholdet og 5 år fra det tidspunkt, hvor den påklagede behandling blev udført. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 6. december 2019 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at brobehandlingen i regio 7,6,5+ har kunnet laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige brobehandling. Det forhold, at en behandling skal laves om, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

For så vidt angår en eventuel godtgørelse for svie og smerte finder nævnet, at komplikationerne ikke har haft et større omfang end forventet i forbindelse med en brobehandling. Der kan derfor ikke tilkendes godtgørelse for svie og smerte.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.