4262/19

Skadetype: Skade på krone
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Rodfyldning

Beskrivelse:

Rodbehandling med overskydende rodfyldningsmateriale og efterfølgende tab af tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Rodbehandling med overskydende rodfyldningsmateriale og efterfølgende tab af tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 46-årig mand, der henvendte sig til tandlægen den 19. april 2018 på grund af smerter fra tanden 5+. Der blev taget røntgenbilledet af tanden, som fandtes at vise betændelse i tandens nerve. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden, hvorefter der blev taget kontrolrøntgen, som fandtes at vise en gennembrydning af rodspidsen. Ifølge journalen var gennembrydningen sket under behandling af en anden tandlæge. Desuden blev det noteret, at røntgenbillede tillige viste dyb caries i tanden. Patienten henvendte sig igen den 23. april 2018 på grund af smerter. Tanden blev herefter trukket ud, da den var øm, og der var tab af tandsubstans. I den forbindelse blev det konstateret, at der var et stort overskud af rodfyldningsmateriale, og at der var efterladt en del af en tandrod svarende til kæbehulen. Den 2. maj 2018 blev det noteret, at patienten var henvist til specialtandlæge med henblik på optagelse af panoramarøntgen. Ifølge journalen fra den 4. maj 2018 viste røntgenbilledet, at der var overskydende rodfyldningsmateriale i kæbehulen, og den 7. maj 2018 blev patienten henvist til specialtandlæge med henblik på fjernelse af det overskydende rodfyldningsmateriale i kæbehulen. Der blev derfor foretaget operativ fjernelse af det overskydende rodfyldningsmateriale den 7. juni 2018 hos specialtandlægen efter foretagelse af en CBCT-scanning. Den 10. september 2018 blev det noteret, at der muligvis var betændelse svarende til den højre bihule. Der blev derfor ordineret antibiotika.

Patienten søger nu om erstatning og manglende tand og erstatning af tand. 

1. instans afgørelse:

I brev af 5. september 2019 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt, at patienten med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade i form af fejlplaceret rodfyldningsmateriale i kæbehulen som følge af rodbehandlingen hos tandlægen den 19. april 2018.

Tryg fandt i den forbindelse, at der skete en gennembrydning af rodspidsen ved rodbehandlingen den 19. april 2018, og at der i den forbindelse blev presset rodfyldningsmateriale ud gennem gennembrydning, hvilket blev dokumenteret af røntgenbilledet af samme dag.

Tryg fandt videre, at røntgenbilledet af den 23. april dokumenterede, at der lå overskydende rodfyldningsmateriale i kæbehulen.

Tryg fandt herefter, at gennembrydning og fejlplaceringen af rodfyldningsmaterialet har medført et behov for yderligere behandling i form af et operativt indgreb, hvor det overskydende fyldningsmateriale blev fjernet, hvilket blev foretaget den 7. juni 2019.

I den forbindelse fandt Tryg, at erfaren specialiststandard havde været at fjerne tanden allerede den 19. april 2019. Herved havde man undgået, at der i forbindelse med rodbehandlingen af tanden skete en gennembrydning og en fejlplacering af rodfyldningsmaterialet.

Patienten er derfor berettiget til erstatning for udgifterne til CBCT-scanning samt operativ fjernelse af det overskydende rodfyldningsmateriale.

Tryg fandt videre, at tabet af tanden 5+ ikke er en følge af behandlingen hos tandlægen den 19. april 2018.

Tryg fandt i den forbindelse, at røntgenbilledet af den 19. april 2018 dokumenterede tanden 5+ med opløsning af tanden under knogleniveau.

Tryg fandt herefter, at røntgenbilledet af den 19. april 2018 dokumenterede, at tanden allerede på dette tidspunkt ikke var bevaringsværdig. Dette skyldes, at der på røntgenbilledet kunne konstateres, at der var opløsning af tanden under knogleniveau.

Tryg fandt derfor, at tanden allerede skulle være fjernet den 19. april 2018, da tanden på dette tidspunkt ikke var bevaringsværdig. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning for tabet af tanden 5+ efter EKL som følge af behandlingen hos tandlægen.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for rodbehandling af tanden 5+ er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Styrelsen for Patientklager. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 5. september 2019 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at røntgenbillede af 16. juni 2016 viser, at tanden 5+ allerede var en stærkt svækket tand forud for den udførte rodbehandling i 2018. Tanden mistes derfor ikke som følge af det overskydende rodfyldningsmateriale.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. Desuden tiltrædes erstatningens størrelse og omfang.