4552/20

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Andet - Tandregulering

Beskrivelse:

Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 64-årig kvinde, der den henvendte sig til tandlægen den 29. april 2019 med henblik på tandregulering med LiteWire. Der blev derfor indledt behandling med fast bøjle samme dag med påmontering af fastsiddende bøjler LiteWire på tænderne i over- samt underkæben. Efterfølgende blev bøjlen regelmæssigt justeret og korrigeret frem til den 19. september 2019, hvor det blev noteret, at patienten ikke var tilfreds med det foreløbige resultat. Ved kontrol den 23. september 2019 blev igen noteret, at patienten var utilfreds med resultatet, og i oktober 2019 blev bøjlen afmonteret, og der blev påsat retentionstråde bag fortænderne. Desuden blev det noteret, at patienten var tilfreds med resultatet. Patienten henvendte sig igen den 31. oktober 2019, da hun ikke var tilfreds med behandlingen. Efterfølgende henvendte patienten sig til en ny tandlæge den 5. november 2019 med henblik på en second opinion. Der blev foretaget en forundersøgelse og patienten blev tilbudt, at behandlingen kunne laves om med en aftagelig bøjle. Der blev derfor indledt ny behandling med en aftagelig bøjle den 19. december 2019.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den udførte behandling og til ny behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 31. august 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at patienten fik foretaget tandregulerende behandling med LiteWire i perioden fra den 29. april 2019 og frem til den 1. oktober 2019. Herudover blev der den 19. december 2019 indledt fornyet behandling med en aftagelig bøjle.

Tryg fandt herefter, at selv om behandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at patienten kan få foretaget behandlingen med en aftagelig bøjle, uden at det vil have en negativ påvirkning af patientens tænder eller forringelse af tandstatus.

Tryg fandt derfor, at det forhold, at patienten skal have foretaget denne behandling, ikke i sig selv en skade i lovens forstand. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.

I den forbindelse tilføjes det, at det forhold, at en behandling ikke lykkes, heller ikke udgør en skade i lovens forstand. Det samme gælder en behandling, der eventuelt er blevet dyrere end forventet.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar af den første behandling eller omgørelse af den tidligere udførte behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Styrelsen for Patientklager, eller der kan indledes civilt søgsmål mod tandlægen. Patienten skal dog være opmærksom på, at der ved klage til Styrelsen for Patientklager gælder en klagefrist på 2 år fra det tidspunkt, hvor patienten kendte eller burde kende til forholdet og 5 år fra det tidspunkt, hvor den påklagede behandling blev udført.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 31. august 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at behandlingen med tandregulering kunne laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige behandling. Det forhold, at en behandling skal laves om, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

I øvrigt bemærker nævnet, at det ikke findes overvejende sandsynligt, at to af tænderne vil mistes som følge af den oprindelige udførte tandreguleringsbehandling, da det konstaterede knogletab først er sket efterfølgende.

For så vidt angår eventuel tilbagebetaling af honorar for den første tandregulerings-behandling skal nævnet henvise Dem til at gøre Deres eventuelle krav gældende over for tandlægen, da nævnet ikke har kompetence til at træffe afgørelse herom. Ved uenighed kan sagen indbringes for Styrelsen for Patientklager, eller der kan indledes civilt søgsmål mod tandlægen.