Skip to content

4657/21

Skadetype: Manglende diagnostik - Andet
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Af tandstillingsfejl

Beskrivelse:

Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 23-årig kvinde, der konsulterede tandlægen første gang den 1. december 2016. I den forbindelse blev der udført en diagnostisk grundundersøgelse med bite wings, og der blev udført en tandrensning. Den 21. december 2017 blev der igen foretaget undersøgelse og tandrensning, og ved undersøgelse den 17. april 2019 blev det bl.a. noteret, at der var intet at bemærke vedrørende patientens bid. Desuden blev der igen udført en tandrensning. Ifølge journalen fra den 19. juni 2020 henvendte patienten sig på grund af bidfunktions-problemer. Der blev derfor foretaget en bidfunktionsundersøgelse, hvor det bl.a. blev noteret, at der ikke var tandslid. Patienten ønskede imidlertid behandling med invisalign, og blev derfor henvist til en specialist. Den 20. august 2020 konsulterede patienten en anden tandlæge, som noterede, at patienten ønskede tandregulering med invisalign i overkæben og underkæben for at få mere synlige tænder i overkæben. Det blev desuden noteret, at patienten havde trangstilling, krydsbid og dyb bid, og patienten blev herefter henvist til behandling på en tandreguleringsklinik. Patienten blev herefter set til første konsultation på tandreguleringsklinikken den 1. oktober 2020, hvor det blev noteret, at patienten ønskede behandling for slid af fortænderne i underkæben og trangstilling i overkæben. Der blev herefter udarbejdet et behandlingsoverslag. Den 21. oktober 2020 blev der taget røntgen, aftryk samt kliniske fotos.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 13. april 2021 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der ikke er noget i journal- og røntgenmaterialet, der indikerer, at en uhensigtsmæssig tandfunktion har ført til et større slid af tænderne. Desuden fandt Tryg, at sagens røntgenbilleder viser anatomisk normale tænder med intakt emalje i forhold til patientens alder.

Tryg fandt derfor, at der ikke foreligger dokumentation for, at der er sket en forsinket diagnostisk eller behandling hos tandlægen, som har medført en mere omfattende behandling end ellers.

Tryg fandt videre, at det forhold, at patienten som grundlidelse har trangstilling af tænderne, muligvis medfører behov for tandregulering, men der er intet, der tyder på, at omfanget af behandlingen nu er større, end hvis behandlingen var foretaget tidligere.

Tryg fandt dermed, at tandreguleringen har samme prognose uden øget risiko for komplikationer.

Tryg fandt videre, at den tandregulering, patienten er påbegyndt, svarer til den behandling, der muligvis kunne være udført på et tidligere tidspunkt, mens patienten blev behandlet hos tandlægen. Det forhold, at behandlingen muligvis er udskudt, har ikke medført et øget behandlingsbehov eller negative konsekvenser for patientens tandstatus. Der er således tale om behandling af tændernes grundlidelse, og der er dermed ikke sket en dækningsberettigende behandlingsskade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 13. april 2021 med den af Tryg anførte begrundelse.

 

Nævnet finder ud fra det foreliggende materiale, at det ikke er overvejende sandsynligt, at der burde have været foretaget tandregulering på et tidligere tidspunkt. I den forbindelse har nævnet lagt vægt på, at journalen fra ortodontisten ikke indeholder information om slid eller andre kliniske registreringer.

 

Nævnet finder dermed, at der ikke foreligger forsinket diagnostik og behandling fra tandlægens side.

 

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.