1121-07

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnets formand har den 27. august 2009 truffet afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 44-årig kvinde, der den 5. december 2005 fik fjernet tanden -8 ved operation. Efterfølgende opstod der føleforstyrrelser svarende til forsyningsområdet for nervus alveolaris.

Codan traf den 4. februar 2007 afgørelse om, at der var sket en erstatningsberettigende skade, idet en beskadigelse af nerve ved fjernelse af tænder med den nævnte relation til nervekanalen måtte antages at være sjælden (patientforsikringslovens § 2, stk. 1, nr. 4).

Efter indhentelse af erklæring traf Codan afgørelse om varigt mén den 21. juli 2007. Man

fandt, at der var et varigt mén på 5 procent.

Tandskadeankenævnet ændrede den 24. oktober 2008 Codans afgørelse af 21. juli 2007.

Patienten har den 11. maj 2009 anmodet om genoptagelse af sagen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

De har i brev af 11. maj 2009 anmodet Tandskadeankenævnet om genoptagelse af ovennævnte sag, hvori der blev truffet afgørelse på Tandskadeankenævnets møde den 24. oktober 2008.

I henhold til bemyndigelse i § 7 i Tandskadeankenævnets vedtægter har jeg som formand for nævnet truffet følgende:

 

 

Afgørelse

Den af Tandskadeankenævnet trufne afgørelse kan ikke genoptages.

 

En gennemgang af sagen giver ikke grundlag for genoptagelse, da der ikke ses at være fremkommet nye oplysninger af væsentlig betydning for sagen.

 

Det fremgår således, at De ønsker sagen genoptaget med den begrundelse, at Tandskadeankenævnet ikke har forholdt sig til, at der er sket skade på to nervegrene.

 

Det fremgår imidlertid af afgørelsen, som ankenævnet traf den 24. oktober 2008, at man har inddraget beskadigelsen af både underkæbens og tungens følenerve i sin afgørelse. Tandskadeankenævnet fandt således, at der trods beskadigelsen på begge nervegrene ikke kunne fastslås en méngrad på 5% eller derover, hvorfor skaden ikke berettigede til erstatning.

 

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.