1350-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnets formand har den 9. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 13. november 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 55-årig kvinde, der oplyser, at hun i forbindelse med en tandudtrækning (8-) den 12. oktober 2006 fik stærke smerter som følge af en forstuvning af kæben. Brusken i kæben var gået helt ud af led. Patienten blev derfor sendt videre til specialtandlæge, som trak tanden ud den 24. oktober 2006. Patienten søger nu om erstatning for merudgiften i forhold til en normal tandudtrækning samt godtgørelse for svie og smerte.

1. instans afgørelse:

I brev af 16. juni 2007 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 4. Codan dækker derfor merudgiften ved behandlingen i forhold til udgiften til almindelig tandudtrækning inklusiv røntgen. Desuden udbetales der en godtgørelse for svie og smerte i 12 dage svarende til 1.860 kroner.

I brev af 13. november 2008 traf Codan afgørelse om, at der ikke var grundlag for at genoptage sagen på det foreliggende materiale.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Den af Codan trufne afgørelse af 13. november 2008 stadfæstes i henhold til den af Codan anførte begrundelse.

De anker over, at Codan ikke vil genoptage sagen, da De mener, at der er grundlag for fastsættelse af varigt mén samt yderligere godtgørelse for svie og smerte. Imidlertid fremgår det ikke af journalen fra Deres nye tandlæge, at De har væsentlige gener/ problemer efter fjernelsen af visdomstanden. Tandskadeankenævnet finder derfor ikke, at der er grundlag for at Codan genoptager sagen til revurdering.

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.