1370-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 ændret Codans afgørelse af 18. december 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 66-årig kvinde, der fik rodbehandlet tanden +5 i maj/juni 2005 på grund af rodspidsbetændelse og har siden 1984 været forsynet med en krone. Da +4 i forvejen mangler, aftales det at lave en treleddet bro til erstatning af +4 og der fremstilles stiftretineret støbt opbygning til +5. Den treleddede bro cementeres den 4. oktober 2005. Broen konstateres løs den 18. januar 2006 og recementeres den 20. januar 2006. Ny tandlæge konstaterer i 2008, at broen atter er løs, og at der er rodspidsbetændelse på +5. Patienten oplyser, at broen sidder løs igen, og at den er blevet sat om mange gange.

(Til orientering kan det oplyses, at patienten har modtaget en afgørelse fra Codan vedrørende retablering af tandsættet regio 5+ til 3+, og at patienten umiddelbart har accepteret Codans afgørelse om behandling heraf. Patienten får i den forbindelse godkendt en samlet udgift på 39.587 kr. til retablering).

1. instans afgørelse:

I brev af 18. december 2008 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1 og § 2. Codan vurderer i den forbindelse, at der kan fremstilles en ny bro regio +3 til + 5 under samme forudsætninger som tidligere. Der er derfor alene tale om omgørelse og udgifter til omgørelse er ikke omfattet af forsikringen, men alene en sag mellem patienten og tandlægen, som har udført behandlingen. Codan kan derfor ikke indtræde i sagen med erstatning.

Codan henviser desuden patienten til Det Regionale Tandlægenævn/ Landstandlægenævn ved uenighed om et eventuelt krav om tilbagebetaling af erlagt honorar.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

<dir>

<dir>

<dir>

<dir>

<dir>

<dir>

<dir>

<dir>

<dir>

<dir>

<dir>

 

<dir>

</dir>

<dir>

</dir>

<dir>

</dir>

<dir>

</dir>

<dir>

</dir>

<dir>

</dir>

<dir>

</dir>

<dir>

</dir>

<dir>

</dir>

<dir>

</dir>

<dir>

</dir>

 

Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. september 2009 truffet følgende afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 18. december 2008, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at der er sket en erstatningsberettigende skade ved behandling af tanden +5 i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af røntgenbillede, at tanden +5 er uden rodfyldning til rodspidsen og at der er betændelse omkring tanden. Rodbehandlingen har således ikke været i overensstemmelse med bedste specialistbehandling, hvilket har medført at tanden +5 mistes.

Nævnet hjemviser sagen til Codan vedrørende fastsættelse af erstatning for tabet af tanden +5. Behandlingsforslag skal fremsendes til godkendelse hos Codan.

</dir>

</dir>

</dir>

</dir>

</dir>

</dir>

</dir>

</dir>

</dir>

</dir>

</dir>