1441-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 7. maj 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 43-årig kvinde, der efter indsættelse af helprotese i overkæben fik et tryksår i august-september 2006. Tilstanden blev forværret og medførte lokal afstødning af knogle, hvorefter der opstod perforation fra munden til næsehulen (oroantral fistel). Patienten har efterfølgende gennemgået flere operationer for at lukke fistlen men uden held. Patienten søger derfor nu om erstatning for afholdte udgifter, erstatning for erhvervsevnetab samt godtgørelse for varigt mén.

I brev af 24. marts 2007 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade ved behandlingen med helprotesen i overmunden i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 4. Codan lagde vægt på, at der er tale om en sjælden komplikation, der er ud over det man med rimelighed må tåle ved protesebehandlingen.

I brev af 27. maj 2008 traf Codan afgørelse om, at regning for rebasering af protese samt diverse medicinudgifter kan godkendes. Udgifter til indlogering på patienthospital kan dog ikke godkendes.

I brev af 7. maj 2009 traf Codan afgørelse om, at der kan fastsættes en méngrad på 10%. Codan fandt dog ikke, at patienten havde pådraget sig et erhvervsevnetab som følge af tandskaden, men at dette måtte tilskrives forudbestående gener i form af bl.a. smerter fra ryg mv.

I brev af 9. juli 2009 ankede patienten via sin fagforening Codans afgørelse af 7. maj 2009, da patienten mener at være berettiget til en langt større godtgørelse for varigt mén end 10%. Det bliver gjort gældende, at ménet i høj grad er fastsat efter et skøn, og at Arbejdsskadestyrelsen ikke har taget højde for, at patienten har mistet lugtesansen på begge næsebor, hvilket i sig selv udløser en méngrad på 10%.

1. instans afgørelse:

I brev af 24. marts 2007 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade ved behandlingen med helprotesen i overmunden i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 4. Codan lagde vægt på, at der er tale om en sjælden komplikation, der er ud over det man med rimelighed må tåle ved protesebehandlingen.

I brev af 27. maj 2008 traf Codan afgørelse om, at regning for rebasering af protese samt diverse medicinudgifter kan godkendes. Udgifter til indlogering på patienthospital kan dog ikke godkendes.

I brev af 7. maj 2009 traf Codan afgørelse om, at der kan fastsættes en méngrad på 10%. Codan fandt dog ikke, at patienten havde pådraget sig et erhvervsevnetab som følge af tandskaden, men at dette måtte tilskrives forudbestående gener i form af bl.a. smerter fra ryg mv.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 7. maj 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder ligesom Codan, at méngraden bør fastsættes til 10% i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens udtalelse.

Nævnet finder ikke, at der foreligger særlige forhold, der kan give grundlag for at fravige Arbejdsskadestyrelsens udtalelse.