Skip to content

1609-10

Skadetype: Nerveskade - Andre nerver
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 25. marts 2011 stadfæstet Codans afgørelse af 26. februar 2010.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 55-årig mand, der ved undersøgelse den 7. juni 2005 fik konstateret paradentose i flere tænder samt caries. Tandlægen søgte derfor kommunen om tilskud til bla. 5 tandudtrækninger samt en partiel unitor i overkæben. Den 9. august 2005 blev tænderne 5,4,2+4,5 trukket ud i forbindelse med indsættelse af immidiat PO/unitor. Patienten havde efterfølgende vanskeligheder ved at anvende unitoren i overkæben, og der blev derfor bevilliget et tilskud fra kommunen til dækning af rekonstruktion af proc. alveolaris i overkæben, 2 broer af 3 led, 5 implantater samt bidskinne. Den 7. januar 2009 blev der foretaget en rekonstruktion af proc. alveolaris i overkæben, og den 15. maj 2009 blev der indsat 5 implantater svarende til 5,4,2+4,5. Patienten blev herefter afsluttet ved kontrol den 11. september 2009.

Patienten mener, at man har fejldiagnosticeret hans tandpine, og at det ikke var paradentosen, der var årsag til hans smerter. Patienten har stadig smerter og søger om erstatning for den skadesudbedrende behandling i forbindelse med paradentosen og fjernelsen af 5 tænder.

1. instans afgørelse:

I brev af 26. februar 2010 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1.

Codan fandt, at der ikke er sket en skade i lovens forstand, da de 5 tænder blev fjernet som følge af grundlidelsen paradentose, og at disse tænder under alle omstændigheder skulle erstattes med aftagelig protese indtil der var opnået heling, og en eventuel implantatbehandling kunne iværksættes.

Behandlingen med aftagelig delprotese har muligvis ikke opfyldt de forventninger, der var stillet, men det er alene et spørgsmål mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Desuden kan en eventuel behandling med implantater udføres på samme præmisser nu som tidligere, og der kan derfor ikke ydes erstatning i henhold til loven.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 26. februar 2010 med den af Codan anførte begrundelse.

 

 

Nævnet finder ligesom Codan, at det ikke er overvejende sandsynligt, at der er sket en behandler-påført skade ved den udførte tandbehandling. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det konkluderes, at der er intet, der antyder, at der skulle være sket en perifer nervebeskadigelse, der vil kunne forklare symptombilledet. Desuden er det vanskeligt med den nuværende viden om neuropatiske smerter, at forklare dette symptombillede. Diagnosen er derfor atypiske ansigtssmerter.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1.