1293-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har d. 1. maj 2009 ændret Codans afgørelse af 11. december 2008 om, at der ikke var sket en skade efter patientforsikringsloven.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 58-årig kvinde, der i oktober 2001 skulle have lavet en krone på tand 5+. Efterfølgende følte patienten en dunken og havde ømhed i tanden. Patienten nævnte det for den behandlende tandlæge ved de halvårlige tandeftersyn, men der blev ikke foretaget noget. I efteråret 2005 ophørte symptomerne, men behandlende tandlæge kunne den 25. oktober 2005 i forbindelse med røntgen af et nyt implantat konstatere, at der var betændelse omkring tanden. Patienten blev i juni 2006 henvist til specialtandlæge, som foretog et operativt indgreb i form af en rodspidsresektion på tand 5+. Specialtandlægen konstaterede, at der var sket en perforering ved isættelse af en rodstift. Allerede en måned senere måtte patienten have penicillin og den 11. oktober 2006 blev tanden hevet ud som følge af betændelsen.

1. instans afgørelse:

Codan traf den 11. december 2006 afgørelse om, at der ikke var sket en skade efter patientforsikringslovens, idet et røntgen dateret 25. oktober 2005 ikke viste tegn på skævboring. Codan meddelte endvidere, at såfremt betændelsen omkring tand 5+ vedvarede og tanden efter udtrækning fremstod med tegn på skævboring med gennembrydning af roden, kunne sagen genanmeldes til fornyet behandling.
Patienten genanmeldte skaden.
Den 31. juli 2008 traf Codan en ny afgørelse. Codan fastholdt den tidligere afgørelse, idet ingen af de foreliggende røntgen efter stiftindsættelsen i 2001 frem til oktober 2006, hvor udtrækningen skete, viste tegn på gennembrydning af roden (parietal perforation). Codan fandt det mest sandsynligt, at tabet af tanden havde årsag i rodspidsbetændelse, der skyldtes andre forhold end stiftindsættelsen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse.
Nævnet er enig med Codan i, at selv om det ikke kan afvises, at der var sket en parietal perforation på tanden 5+, er der ikke tilvejebragt en overvejende sandsynlighed herfor. Derimod finder nævnet, som anført i besigtigelsesrapporten fra det regionale tandlægenævn, at tanden 5+ havde to rødder, hvoraf kun den ene var rodbehandlet. Nævnet vurderer, at dette med overvejende sandsynlighed er årsag til den vedvarende betændelse og dermed til tabet af tanden.
Nævnet finder på denne baggrund, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1. Erstatning ydes for udgiften til implantatbehandling med kr. 17.213,- og til rodresektion med kr. 2.697,-.