1295-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnets formand har den 27. august 2009 truffet afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 62-årig kvinde, som den 10. juli 2008 henvendte sig til behandlende tandlæge med en løs guldkrone på tand -7. I forbindelse med fjernelse af løs krone og recementering tabte en af den behandlende tandlæges andre ansatte tandlæger kronen bagud i munden, hvilket indebar, at patienten slugte den. Da kronen ikke blev fundet igen er det nødvendigt at fremstille en ny.

1. instans afgørelse:

Codan traf den 7. oktober 2008 afgørelse om, at der ikke var sket en erstatningsberettigende skade, idet der ikke var sket en fysisk skade med forringelse af tandstatus til følge, men i stedet et formuetab, som ikke var omfattet af loven.

Codan fandt heller ikke at Praksisforsikringens Erhvervsansvarsandel kunne yde dækning.

Behandlende tandlæge ankede Codans afgørelse, idet hun mente det skulle tages i betragtning, at det var en tandlæge uden større erfaring, som havde udført nødbehandlingen, hvorfor tabet af den løse krone kunne være undgået ved mere erfaring. Endvidere skulle det tages i betragtning, at kronen kunne have været recementeret, hvis ikke den var forsvundet.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

De har i brev af 17. oktober 2008 anket over Codans afgørelse af 7. oktober 2008.

I henhold til bemyndigelse i § 7 i Tandskadeankenævnets vedtægter har jeg som formand for nævnet truffet følgende:

Afgørelse

Den af Codan trufne afgørelse stadfæstes i henhold til den af Codan anførte begrundelse.

Det fremgår således, at en krone er gået løs og skal recementeres. I forbindelse hermed taber en hos Dem ansat tandlæge kronen i munden på patienten, og kronen sluges af patienten og mistes. Der er således, som også anført af Codan, alene tale om et formuetab og ikke en skade. Der skal være sket en egentlig skade for at der kan udbetales erstatning i henhold til den gældende Lovgivning om klage og erstatning inden for sundhedsvæsenet, som Tandskadeankenævnet træffer afgørelse efter.

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.