1304-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har d. 29 maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 7. oktober 2008 om, at der ikke var sket en erstatningsberettiget skade.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 50-årig mand, som den 13. april 2007 får rodbehandlet tand +4. Den behandlende tandlæge frakturerer en rodfil i det apikale område. Patienten får den 4. juli 2008 fjernet tanden som følge af vedvarende smerter.

1. instans afgørelse:

I brev af 7. oktober 2008 traf Codan afgørelse om, at der ikke var sket en erstatningsberettigende skade efter Lov om patientforsikring § 1. Begrundelsen herfor var, at tanden +4 var udtrækningsmoden allerede inden der skete en afbrækning af et rodinstrument i tandens ene rodkanal i forbindelse med en rodbehandling. Codan fandt endvidere, at tanden var stærkt svækket af grundlidelsen caries med resttandsubstans i dele af tandens omkreds i niveau med knoglen, og at prognosen derfor var særdeles dubiøs. Codan fandt således, at behandling med implantat eller bro var nødvendig, uanset om rodinstrumentet var knækket eller ej og at skaden dermed ikke har medført en forringet tandstatus.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse.

 

Nævnet tiltræder således, at det er overvejende sandsynligt, at tanden, som den fremstår på røntgenbilleder, var meget spinkel med tab af betydeligt substanstab forud for rodbehandlingen, hvilket bestyrkes af at tanden yderligere frakturerer under behandlingsforløbet. Den vurderes dermed allerede at være ekstraktionsmoden på tidspunktet for rodbehandling.

 

Nævnet finder på denne baggrund, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om Patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.