1309-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnets formand har den 30. november 2009 truffet afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 70-årig mand, der skulle have genpåsat en krone den 5. juni 2007, da kronen havde løsnet sig fra tandstubben. Kronen blev imidlertid genpåsat i en ukorrekt position, hvilket medførte, at der var behov for beslibning af krone og protese. I forbindelse med behandlingen er der desuden sket en fraktur af tanden 5- i niveau med tandkødet, således at hele kronen blev efterladt i restaureringen. På den baggrund blev tanden 5- fjernet.

1. instans afgørelse:

I brev af 9. juni 2008 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 20, stk. 1, nr. 1, jf. §19, stk. 1. Forsikringen vil derfor betale udgifterne til en ny krone på tanden 3- og den efterfølgende nødvendige tilpasning af protesen til den ny krone. Codan har i den forbindelse skønnet, at den samlede udgift hertil vil udgøre 7.000 kroner.

Codan har imidlertid også truffet afgørelse om, at der ikke kan ydes erstatning for tabet af tanden 5-, da tanden på skadestidspunktet højest sandsynligt var moden til udtrækning. Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at tanden 5- var angrebet af dyb caries og restaureringen havde mangelfuld tilpasning til tandstubben. Tanden havde derfor en udsigtsløs prognose og var moden til udtrækning på skadestidspunktet.

I brev af 12. august 2008 traf Codan afgørelse om, at der ikke er grundlag for tilkendelse af godtgørelse for svie og smerter, og at forsikringen ikke dækker udgiften til advokat.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

De har i brev af 12. oktober 2008 anket over Codans afgørelse af 12. august 2008, da De mener, at De er berettiget til godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for Deres udgifter til advokat.

I henhold til bemyndigelse i § 7 i Tandskadeankenævnets vedtægter har jeg som formand for nævnet truffet følgende:

?

Afgørelse

Den af Codan trufne afgørelse af 12. august 2008 stadfæstes i henhold til den af Codan anførte begrundelse.

Det fremgår således, at sagen drejer sig om erstatning til en ny krone på tanden 3-, som Codan har anerkendt.

De klager over, at der ikke ydes godtgørelse for svie og smerte samt at forsikringen ikke dækker Deres udgifter til advokat samt transport. Codan har imidlertid efterfølgende anerkendt refusion af kørsel i forbindelse med 6 ekstra konsultationer hos tandlægen og dækket denne udgift på 90 euro. Imidlertid fremgår det ikke af sagen, at De har været sygemeldt eller blevet påført væsentlige gener som følge af behandlingen af tanden 3-, som kan sidestilles hermed. Der foreligger derfor ikke forhold, som kan berettige Dem til godtgørelse for svie og smerte. For så vidt angår Deres udgifter til advokat omfattes disse kun af forsikringen i særlige tilfælde, hvor denne bistand har haft væsentlig betydning for sagens oplysning. Denne betingelse er ikke opfyldt, og der kan derfor ikke ydes yderligere erstatning end det af Codan allerede tilkendte.

Det tiltrædes i øvrigt, at der ikke foreligger nogen erstatningsberettigende skade på tanden 5-, som i forvejen var udtrækningsmoden.

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder