1329-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 10. november 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 55-årig kvinde, der ved udtrækning af 8- får smerter og bedøvet følelse i læben. Da patienten et år efter fortsat har smerter og bedøvet følelse i læben klages over følelsesløshed i underkæben.

1. instans afgørelse:

I brev af 10. november 2008 meddelte Codan, at der var sket en erstatningsberettigende skade, fordi det præoperative røntgenbillede viste, at tanden 8- lå med kronen fremad. Der var ikke tegn på betændelse omkring kronen, men der var tæt kontakt mellem tandens rod og underkæbens nervekanal over et større stykke. Der var ingen beskrivelse af de præoperative overvejelser, men tandens relation til nervekanalen gjorde, at der skulle være større indikation for indgrebet end ellers, da risikoen for nervebeskadigelse var større. Da der ikke havde foreligget sådan en forstærket indikation fandtes behandlingen ikke at være bedst mulig. Patienten blev henvist til specialtandlæge Jørgen Rostgaard for fastsættelse af méngrad.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 10. november 2008 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet tiltræder således, at det diagnostiske og behandlingsmæssige niveau for så vidt angår tanden 8- ikke har været bedst mulig under de givne omstændigheder. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der ingen indikation er anført i journalen og ingen operationsbeskrivelse. Der henvises i øvrigt i det hele til Codans begrundelse herfor.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at tandens relation til nervekanalen medfører, at der skulle være større indikation for indgrebet end ellers, da risikoen for nervebeskadigelse var stor.