1343-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 11. november 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 71-årig kvinde, hvor man efter forundersøgelser lagde sig fast på en implantatbehandling til afløsning af løs protese på fortænder i undermunden. Ved kirurgisk opklapning fra -4 til -1 konstateres, at store mængder fibrøst væv. Ved opklapning til 3- konstateres mere knogle, men stadig ikke tilstrækkeligt til implantat. Derfor er det nødvendigt med knogleopbyggende implantatbehandling. Patienten søger erstatning for svie og smerte.

1. instans afgørelse:

I brev af 11. november 2008 meddelte Codan, at skaden ikke var erstatningsberettigende i henhold til lov om klage og erstatnings inden for sundhedsvæsnet. Codan bemærkede, at patienten ikke var påført en skade i forbindelse med, at den planlagte behandling ved igangsættelsen viste sig alligevel ikke at være mulig. Den specialistbehandling, der krævedes, svarede til det oprindelige behandlingsbehov. Endelig anførtes det, at svie og smerte alene kunne godtgøres, såfremt patienten havde været syg som følge af behandlingen og havde modtaget behandling herfor, hvilket ikke var dokumenteret i det fremsendte materiale.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet tiltræder således, at der ikke er tale om en erstatningsberettigende skade, når der ved en oplukning til knoglen i forbindelse med implantatbehandling konstateres et behov for opbygning af underkæbens knogle, der skal bære implantater. Dette er et supplerende behandlingsbehov og ikke en skade, der følger af tandlægens behandling.

Nævnet finder på denne baggrund, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.