1344-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 21. oktober 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 67-årig kvinde, der i forbindelse med en rodbehandling den 15. august 2006 af kindtanden 5- fik voldsomme smerter. Patienten opsøgte efter to behandlinger og på grund af smerte en ny tandlæge, der henviste patienten til en bidfunktionsspecialist, der oplyste, at der var sket en forskydning af ledbrusk i højre kæbeled. Denne foreskriver skinnebehandling og gabeøvelser. Patienten ønsker erstatning til de ekstraudgifter, som forskydningen af ledbrusk i forbindelse med rodbehandlingen har medført samt for svie og smerte. Patienten har klaget til Regionstandlægenævnet, der finder behandlende tandlæges arbejde fagligt korrekt, men kan ikke vurdere behandlingsmetoden. Afgørelsen er stadfæstet af Landstandlægenævnet.

1. instans afgørelse:

I brev af 21. oktober 2008 traf Codan afgørelse om, at patienten havde været udsat for en skade ved behandlingen, som var mere omfattende end patienten med rimelighed skulle tåle. Forsikringen betalte for den udførte bidfunktionsbehandling samt kørselsgodtgørelse

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af den 21. oktober 2008 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet tiltræder således, at der er tale om et tilfælde, der er omfattet af Lov om Patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 4.

Det tiltrædes endvidere, at der ikke – ud over den tilkendte erstatning – kan ydes godtgørelse for svie og smerte. Nævnet lægger herved vægt på, at godtgørelse herfor kun kan ydes i særlige tilfælde, når der ikke foreligger sygemelding. De beskrevne gener er ikke af en sådan karakter, at denne betingelse er opfyldt