1355-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnets formand har den 9. november 2009 truffet afgørelse

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 42-årig kvinde, der oplyser, at der i forbindelse med udboring af 6- til en stift den 14. februar 2007 er sket en perforation. Patienten ønsker nu fjernelse af 6- og udbedring med implantat/ krone 6- eller VMK-bro 765-.

1. instans afgørelse:

I brev af 10. november 2008 traf Codan afgørelse om, at der var sket en erstatningsberettigende skade, der med overvejende sandsynlighed ville være undgået, hvis der var handlet i overensstemmelse med, hvordan en erfaren specialist ville have handlet under de givne forhold jf. Lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. I erstatningen foretages fradrag for den kronebehandling, som skulle være udført for at bevare tanden på længere sigt. Codan godkender i den forbindelse et overslag på 22.000 kroner, og fradraget fastsættes til 6.000 kroner, som patienten selv skal betale.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

De har i brev af 2. februar 2009 anket over Codans afgørelse af 10. november 2008.

I henhold til bemyndigelse i § 7 i Tandskadeankenævnets vedtægter har jeg som formand for nævnet truffet følgende:

?

 

 

 

Afgørelse

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.

Det tiltrædes således, at opbygning og kronebehandling ville have været nødvendig, for at tanden kunne bevares, og at der derfor skal foretages fradrag i erstatningen for den udgift til opbygning og kronebehandling, som De ville have fået, hvis skaden ikke var sket. Det tiltrædes endvidere, at disse udgifter er sat til 6.000 kr.

Den af Codan trufne afgørelse af 10. november 2008 stadfæstes i henhold til den af Codan anførte begrundelse.