1362-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnets formand har den 9. november 2009 truffet afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 47-årig mand, der oplyser, at han har fået lavet et gebis (protese) i overmunden, som ryger ned, når han spiser. Behandlingen startede den 2. marts 2007. Ifølge patienten har tandlægen oplyst, at han skal lære at holde gebisset på plads med tungen, når han spiser. En tilretning vil betyde en merpris. Patienten klager også over, at han ikke har fået lavet to tænder i undermunden, som aftalt. Patienten vil have, at hans gebis virker uden en merudgift, og at de to tænder i undermunden bliver lavet, hvilket også var med i tilbuddet.

1. instans afgørelse:

I brev af 10. december 2008 traf Codan afgørelse om, at der ikke med overvejende sandsynlighed er sket en erstatningsberettigende skade i tilslutning til den udførte behandling jf. Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19. Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at behandlingen med proteser muligvis ikke har opfyldt forventningerne til tyggefunktion, men behandlingen kan omgøres under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Der er derfor ikke sket en erstatningsberettigende skade i lovens forstand.

For så vidt angår manglende behandling af tænderne i underkæben, kan den nødvendige behandling nu gennemføres under samme forudsætninger som tidligere. Der er i den forbindelse ikke tale om en erstatningsberettigende skade, men alene en uenighed mellem tandlægen og patienten om udgifterne til behandling af underkæbetænderne var inkluderet i et udleveret overslag eller fordrer ekstra betaling.

Codan henviser desuden patienten til at klage til Amtstandlægenævn/ Landstandlæge-nævn ved uenighed om betaling for protesen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

De har i brev af 9. februar 2009 anket over Codans afgørelse af 10. december 2008, da De mener, at der er sket en skade.

I henhold til bemyndigelse i § 7 i Tandskadeankenævnets vedtægter har jeg som formand for nævnet truffet følgende:

?

 

 

 

Afgørelse

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.

Klagen vedrører imidlertid alene spørgsmål om, hvorvidt den udførte behandling har været mangelfuld, og om betaling for behandlingen. Der foreligger dermed ikke nogen skade i patientforsikringsordningens forstand. Retten i Odense burde derfor ikke have henvist til patientforsikringen, men til Regionstandlægenævnet, som har kompetence til at afgøre sådanne tvister. Dette fremgår også af afgørelsen fra Codan.

De anker over, at der er sket en skade og at det ikke kan være rigtigt, at De skal betale for tilretning af protesen samt for behandlingen af to tænder i undermunden.

Det fremgår således, at sagen drejer sig om, at erstatning for udgift til tilretning af protese samt til 2 tænder i undermunden.

Den af Codan trufne afgørelse af 10. december 2008 stadfæstes i henhold til den af Codan anførte begrundelse.