1368-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 16. februar 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 84-årig kvinde, der fik indsat et implantat regio 1- den 26. november 2007. Patienten oplyser, at hun dagen efter fik smerter. Implantatet blev afstødt og fjernet den 10. januar 2008. Ved konsultation den 21. januar 2008 blev der konstateret betændelse i området, hvor implantatet har siddet, og det blev aftalt, at den igangværende fremstilling af nye proteser stilles i bero, indtil generne var væk. Der er herefter et efterforløb med smerter, som behandles medicinsk og ved korrektion af protesen. Ifølge journalnotat af 16. september 2008 er patienten i nogen grad symptomfri. Patienten ønsker bl.a. erstatning for ekstra udgifter til diverse undersøgelser, kørselsgodtgørelse, nye proteser samt godtgørelse for svie og smerte.

1. instans afgørelse:

I brev af 16. februar 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19 og § 20. Codan har i den forbindelse vurderet, at det ikke findes overvejende sandsynligt, at det er isættelsen og den senere fjernelse af det ekstra implantat, der er årsag til smerterne. Codan har bl.a. lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at der er tale om tryk på foramen mentale, og at smerterne behandles medicinsk og ved korrektion af protesen.

Codan oplyser dog, at det ikke kan udelukkes, at smerterne er en følge af protese-fremstillingen, men da disse er fremstillet hos praktiserende tandtekniker, skal eventuel skadesanmeldelse sendes til Patientskadeforsikringen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. september 2009 truffet følgende

Afgørelse

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 16. februar 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder ligesom Codan, at det ikke er overvejende sandsynligt, at det er isættelsen og den senere fjernelse af det ekstra implantat, der er årsag til smerterne.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at der er tale om tryk på foramen mentale, og at smerterne behandles medicinsk og ved korrektion af protesen. Smerterne kan derfor ikke umiddelbart relateres til behandlingen, da de ikke synes at stamme fra det behandlende område.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse, om at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i forbindelse med behandlingen af 1- i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.