1382-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 28. oktober 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 10. marts 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 49-årig kvinde, hvor man påbegyndte rodbehandling af tanden +7 den 30. november 2006 med efterfølgende kronepåsættelse den 13. februar 2007. Selve behandlingsforløbet var meget langvarig, og det blødte en del. Efterfølgende er tandkødet aldrig helet op og det flyder fortsat med ildelugtende udflåd. Patienten søger derfor om erstatning for det hun har betalt eller for at få skaden udbedret.

1. instans afgørelse:

I brev af 10. marts 2009 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 2, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1. Forsikringen erstatter derfor udgifterne til udtagning af tanden +7 samt tabet af tanden +7 kompenseres med 2.000 kroner, da tabet ikke får afgørende funktionel og/eller kosmetisk negativ betydning.

Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at optimal behandling i 2006 havde indebåret almindelig rodbehandling af tanden +7 med udfyldning af rodkanalerne inden kirurgisk rodbehandling. Desuden var kirurgisk rodbehandling i kun 2 af tandens 3 rødder og uden forudgående almindelig rodbehandling ikke den bedst mulige behandling under de givne forudsætning, og behandlingen med kirurgi har med overvejende sandsynlighed medført negative konsekvenser og forringet prognosen for tanden +7.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 10. marts 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder ligesom Codan, at en tand, der skal rodbehandles, altid først bør rodbehandles konventionelt, d.v.s. gennem tandkronen, og først ved manglende effekt heraf gennemføres kirurgisk rodbehandling. Desuden blev den kirurgiske rodbehandling kun foretaget på de yderste rødder, og den tredje rod blev efterladt ubehandlet. Nævnet finder derfor, at den foretagne behandling hos specialtandlæge må anses for at være årsag til den langvarige betændelsestilstand.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1. ligesom den af Codan fastsatte erstatning tiltrædes.

Nævnet har som anført lagt til grund, at selve den skadevoldende behandling er sket hos specialtandlæge.