1395-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnets formand har den 9. november 2009 truffet afgørelse

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 64-årig kvinde, der i efteråret 2006 fik foretaget aftryk og udfærdigelse af delproteser i henholdsvis over og undermunden. Delprotesen i overmunden blev indsat den 17. oktober 2006, mens delprotesen i undermunden blev indsat den 5. december 2006. Patienten klager nu over, at delproteserne er ubrugelige, og at der er skader på hendes tandsæt. Patienten ønsker derfor erstatning til udbedring af skaderne.

Til orientering kan det oplyses, at Regionstandlægenævnet den 2. juli 2008 traf afgørelse om, at der tilkendes omgørende behandling mod tilbagelevering af proteserne til tandlægen.

1. instans afgørelse:

I brev af 16. januar 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i patientforsikringslovens forstand. Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at behandlingen kan omgøres under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Codan vurderede også, at tabet af tanden +2 skyldtes andre forhold end den udførte behandling, da protesen ikke har været anvendt.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

De har i brev af 3. april 2009 på vegne af xx anket over Codans afgørelse af 16. januar 2009, da De mener, at der er sket en erstatningsberettigende skade.

I henhold til bemyndigelse i § 7 i Tandskadeankenævnets vedtægter har jeg som formand for nævnet truffet følgende:

?

 

 

 

Afgørelse

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.

Det tiltrædes, at protesebehandlingen ikke har forringet patientens tandstatus. Selv om der nu måtte være behov for behandling ud over nye delproteser, er dette behandlings-behov ikke forårsaget af protesebehandlingen, som kan omgøres under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Dermed foreligger der ingen skade i patientforsikringens forstand.

De anker over, at der er sket en erstatningsberettigende skade ved behandlingen med delproteser. Desuden oplyser De, at årsagen til at delproteserne ikke kan anvendes er, at man ikke havde fastgjort korrekt til stiftstanden +2. Af afgørelsen fra Landstandlæge-nævnet fremgår det, at de indklagede delproteser ikke er honorarværdige.

Det fremgår således, at sagen drejer sig om erstatning til at få omgjort delproteser i henholdsvis over- og undermunden.

Den af Codan trufne afgørelse af 16. januar 2009 stadfæstes i henhold til den af Codan anførte begrundelse.