1425-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 28. oktober 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 28. maj 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 31-årig kvinde, der den 6. maj 2008 skulle have fjernet tanden +5, som var knækket. I forbindelse med denne behandling knækkede roden på tanden +6. Patienten søger derfor om erstatning for tanden +6.

1. instans afgørelse:

I brev af 28. maj 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke var sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 20 jf. § 19. Codan har fundet, at det er overvejende sandsynligt, at der er tale om en allerede forud for behandlingen bestående grundlidelse, der kommer til udtryk samtidig med den øvrige behandling. Codan har bl.a. lagt vægt på, at det på røntgen dateret den 3. marts 2008 forud for fjernelsen af tanden +5 kunne ses, at nervekammeret på tanden +6 er fyldt op med tandben og at der er tegn på tab af knogle langs tandens rødder. Codan har også lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at +5 havde en normal rodoverflade og blev løsnet forsigtig og fjernet uden komplikationer. Desuden fremgår det også af røntgen, at der er 3-4 mm afstand fra tanden +5 til tanden +6.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 28. maj 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at røntgenbillede af tanden +6 viser, at der var betændelse og opløsning af roden mesialt (den fremadvendte side). Tanden var således i forvejen svækket i så betydelig grad, at det er overvejende sandsynligt, at den under alle omstændigheder ville være mistet i løbet af nogle få år.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade ved behandlingen af tanden +6 i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.