1430-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 16. marts 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 42-årig kvinde, der har gået til regelmæssig kontrol og behandling hos samme tandlæge. I 2006 blev det konstateret, at der var caries i tanden +7, som blev behandlet med plastfyldning den 29. maj 2006. Den 20. juni 2006 henvendte patienten sig igen, da hun havde smerter i regio +6,7, men der noteres intet abnormt. Patienten henvendte sig igen den 4. august 2006 på grund af smerter, og der konstateres dyb caries i +7, flade 4. På grund af fortsatte smerter indledes rodbehandling den 18. august 2006 og tanden +8 blev trukket ud. Tanden +7 blev rodfyldt den 6. september 2006, og der blev lavet rodfyldning den 20. september 2006. Den 20. marts 2007 er det noteret, at tanden føles mærkelig, og at kronebehandling overvejes. Patienten skiftede herefter tandlæge, og den 26. november 2007 er det noteret, at der anbefales krone på +7. Den 21. januar 2008 er det noteret, at patienten er informeret om, at udtrækning af +7 er nødvendigt, da prognosen for tanden er dårlig. Patienten søger nu om erstatning for afholdte udgifter, udgiften til implantat på +7 samt godtgørelse for svie og smerte.

Til orientering kan det oplyses, at Tandlægenævnet den 16. september 2008 traf afgørelse om, at tandlægen skal tilbagebetale prisen på BW fra 2003 kr. 155,- og fra 2004 kr. 165,- samt kr. 128,- for individuel forebyggende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 16. marts 2009 traf Codan afgørelse om, at der var sket en erstatnings-berettigende skade ved behandlingen af tanden +7 i henhold til Lov om patientforsikring § 3, jf. § 2, stk. 1, nr. 1. Forsikringen betaler derfor de afholdte udgifter til rodbehandling af tanden +7, tandudtrækning af tanden +7 samt en godtgørelse på 2.000 kr. for tabet af en tand, der ikke erstattes ved behandling.

Codan har lagt vægt på, at der ikke findes fagligt belæg for at erstatte tabet af +7 med implantat, da omfanget af behandlingen ikke står i rimeligt forhold til gevinsten, da genoprettelse er en del af tyggefeltet, der kan undværes.

Codan har også vurderet, at behovet for fjernelse af visdomstanden +8 ikke er en følge af skaden, da tanden har været delvist frembrudt og med en lejring, der har haft afgørende indflydelse på udvikling af caries angrebet distalt på +7. Fjernelse af tanden +8 har derfor været nødvendig, for at cariesangrebet kunne behandles og forsikringen betaler derfor ikke for fjernelse af +8.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 truffet følgende afgørelse:

 

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 16. marts 2009

 

Nævnet finder, at implantatbåret krone ikke er mulig i dette tilfælde, da pladsforholdene – bedømt efter de foreliggende kliniske foto – ikke tillader en sådan behandling. Det er derfor ikke afgørende, om implantatbehandling ville skabe modkontakt til -7.

 

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om erstatning og godtgørelse for tabet af tanden +7