Skip to content

1679-10

Skadetype:
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 29. november 2010 stadfæstet Codans afgørelse af 20. maj 2010.

Hændelsesforløb:

 

Sagen drejer sig om en nu 52-årig kvinde, der fik kronebehandlet tanden +6 i september 2005 og tanden -6 i april 2007 som følge af fraktur af tandsubstansen. Røntgen dateret den 10. december 2008 viser, at kronerne på +6 og -6 er med underskud af kronemateriale langs kronernes kanter. Desuden ses der rodspidsbetændelse på tanden +6 og caries under kronen på tanden -6.

Patienten søger derfor nu om erstatning for udgifterne til omgørelse af de to kroner samt rodbehandling og stiftopbygning af +6.

1. instans afgørelse:

 

I brev af 20. maj 2010 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1.

Codan fandt, at der med overvejende sandsynlighed ikke er sket en erstatnings-berettigende behandler-påført skade.

Codan fandt, at kronerne på tænderne +6 og -6 skal omgøres, og omgørelse er ikke omfattet af forsikringen. Det forhold, at der på tanden +6 er udviklet en rodspids-betændelse er i forsikringsmæssig sammenhæng ikke at betragte som en skade, da mellem 5-10% af alle kronebehandlede tænder udvikler behandlingskrævende rodbetændelser, som kræver rodbehandling. Det forhold, at tanden +6 nu kræver rodbehandling kan således ikke lastes behandlende tandlæge, og patienten må derfor selv afholde udgiften til denne behandling. Hvorvidt behandlingen i øvrigt har opfyldt forventningerne om holdbarhed og funktionsperiode er alene et spørgsmål mellem tandlæge og patient.

Såfremt der opstår behov for rodbehandling af tanden -6, som kan henføres til det udviklede cariesangreb under kronen, da må dette forhold genanmeldes til forsikringen, som så vil vurdere, hvorvidt der kan ydes erstatning til denne del.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

 

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 20. maj 2010 med den af Codan anførte begrundelse.

 

Nævnet finder ligesom Codan, at kronerne på tænderne +6 og -6 kan omgøres på samme betingelser som forud for den oprindelige behandling. Omgørelse er – som oplyst af Codan – ikke omfattet af forsikringen.

 

Nævnet finder endvidere, at det forhold, at der på tanden +6 er udviklet en rodspids-betændelse, som skal rodbehandles, ikke er at betragte som en skade i lovens forstand, da 5-10% af alle kronebehandlede tænder udvikler behandlingskrævende rodbetænd-elser. Udvikling af rodspidsbetændelse skyldes derfor forhold ved tanden selv og ikke den udførte tandbehandling. Det bemærkes i øvrigt, at selv om der er underskud langs kronernes kanter, er dette med overvejende sandsynlighed ikke årsag til rodspids-betændelsen.

 

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1.

 

For så vidt angår spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for de udførte behandlinger skal nævnet henvise Dem til at gøre Deres eventuelle krav gældende over for tandlægen, evt. gennem Regionstandlægenævnet, da Tandskadeankenævnet ikke har kompetence til at tage stilling hertil.