1768-10

Skadetype: Manglende diagnostik - Caries
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 25. marts 2011 stadfæstet Codans afgørelse af 12. august 2010.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 51-årig mand, der havde fået erstattet tanden 6- med en bro fra tanden 7- til 5-. Ved en undersøgelse den 15. maj 2006 blev der konstateret betændelse omkring tanden 7-. Den 19. november 2008 blev det konkluderet, at der ikke er fæstedannelse omkring tanden 7- efter et forsøg på operation. Der blev samtidig indledt omgørelse af en rodbehandling i tanden 5-, og der blev indsat en rodstift samme dag. Røntgenbillede fra den 4. februar 2009 viser, at tanden 5- er moden til udtrækning grundet betændelse og manglende tilpasning mellem brokonstruktion og tandstub. Den 20. maj 2009 blev det konstateret, at broens skulle ekstraheres, og at der bør indsættes 2 implantater til at bære en ny bro. Af journalnotat fra den 27. november 2009 fremgår det, at det på røntgen ser ud til, at der er en parietal perforation ved isættelse af kulstift i 5-. Der blev derfor foretaget anmeldelse til forsikringen.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til en ny bro samt isættelse af implantater regio 6,5- samt godtgørelse for varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 12. august 2010 traf Codan afgørelse om, at tidligere afgørelse af sagen fastholdes, da oplysningerne der nu er tilvejebragt ikke kan føre til en ændring heraf.

Codan fandt i den forbindelse, at det fremgår af journalen fra hospital, at tanden 7- var rodbehandlet, men havde rodspidsbetændelse. På den baggrund blev der den 21. november 2001 gennemført en behandling med kirurgisk rodbehandling. Ved en opfølgning i juni 2002 blev der konstateret pæn heling.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 12. august 2010.

 

 

Nævnet finder, at røntgenbilleder af 19. november 2008 og 4. februar 2009 viser rod-spidsbetændelse på tænderne 7- og 5-. Tabet af tænderne har derfor årsag i tændernes grundlidelse i form af betændelse som for tanden 5-´s vedkommende har årsag i en rod-fraktur og caries og ikke den udførte tandbehandling. Det forhold, at broen fra 7- til 5- ikke havde tæt kanttilslutning og utilstrækkelig forankring, kan således ikke anses for at være årsag til betændelsen. For 7- gælder det, at der tidligere er udført rodspidsamputa-tion, hvilket dog ikke er lykkedes med succes. Det forhold, at en behandling ikke er lykkedes, udgør ikke en skade i lovens forstand.

 

 

Nævnet finder endvidere ikke, at der umiddelbart er tegn på parietal perforation på de foreliggende røntgenbilleder.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.