1780-10

Skadetype:
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 25. marts 2011 stadfæstet Codans afgørelse af 22. oktober 2010.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 55-årig mand, der fik restaureret tanden 6- med fuldkrone i støbt guld i 1991, tanden -6 i 1993, 6+ og 7- i 1999 samt +6 i 2001. Den 8. juli 2010 fik patienten konstateret en stærk immunreaktion på palladium og nikkel. Tandlægen har i den forbindelse undersøgt indholdsstofferne i de pågældende guldkroner og fundet frem til, at disse er fremstillet af legeringen Protor 3, som indeholder 4% palladium og intet nikkel.

Patienten søger nu om erstatning for den udviklede allergi som følge af palladium incl. godtgørelse for svie og smerte samt for udgifterne til at blive helt rask igen.

1. instans afgørelse:

I brev af 22. oktober 2010 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1.

Codan fandt, at uanset hvilket materiale man når frem til i relation til patientens allergi, vil patientens tænder kunne restaureres på samme præmisser nu, som da kronerne blev fremstillet. Behandling med nye kroner eller eventuel anden behandling kan udføres på samme præmisser nu som tidligere. Dermed er der ikke sket en skade.

Hvorvidt behandlingen har opfyldt forventningerne om holdbarhed og funktionsperiode, er alene et spørgsmål mellem patienten for tandlægen, som har udført behandlingen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

 Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 22. oktober 2010, men med ændret begrundelse.

 

 

Nævnet finder, at det ikke er overvejende sandsynligt, at behandlingen med guldkroner er årsag til den konstaterede allergi. Nævnet har lagt vægt på, en positiv laptest ikke nødvendigvis er udtryk for, at problemet hidrører fra mundhulen. Hvis palladium-allergien var forårsaget af kronerne, ville der tilsvarende have været en reaktion i mundhulen i form af forandringer i mundslimhinden i kontaktområdet med kronerne, men noget sådant er ikke beskrevet.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1.