1852-11

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 22. juni 2011 ændret Codans afgørelse af 13. december 2010.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 54-årig kvinde, der den 9. oktober 2009 blev indskrevet til brobehandling på Tandlægeskolen. Tanden +4 skulle erstattes med bro fra +3 til +5, og der blev givet information om at tanden +5 var stærkt svækket. Den 9. november 2009 blev der påbegyndt stiftudboring af tanden. Ved de efterfølgende konsultationer den 16. november, den 23. november 2009, den 30. november 2009 og den 7. december 2009 blev stiftudboringerne færdiggjort og tilboring af tænderne +3 og +5 afsluttet. Desuden blev tænderne forsynet med midlertidige kroner. Den 15. februar 2010 var tænderne +3 og +5 klar til aftrykstagning. Den 22. februar 2010 blev der foretaget revurdering af behandlingsplanen, og man fandt, at der ikke var tilstrækkelig resttandsubstans. Af journalnotat af 1. marts 2010 fremgår det, at videre behandling skal foretages i privat regi på grund af det store behandlingsbehov i øvrigt, hvilket patienten var indforstået med.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til genetablering af tandsættet med implantater, knogleopbygning og kroner samt godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 13. december 2010 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundheds-væsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt på baggrund af de foreliggende oplysninger, at der ikke er sket en skade som følge af den udførte behandling, da tanden på røntgenbillede dateret den 16. november 2009 fremgår rodbehandlet og med tab af tandbærende knogle. Tanden er således svækket i en grad, som gør den uegnet til at indgå som del af en bro. Behandlingsbehovet er dermed en følge af grundlidelse og ikke den udførte behandling.

Codan fandt, at der i forbindelse med tilboringen af tanden+3 til krone ikke er sket en erstatningsberettigende skade, da tanden inden behandlingen var svækket som følge af rodbehandling og stor fyldning. Tanden måtte under alle omstændigheder forventes at skulle genopbygges med stiftforankret opbygning og krone.

Codan fandt endvidere på baggrund af de foreliggende oplysninger, at behandlingen af tænderne i venstre side af overkæben (+3 og +5) med overvejende sandsynlighed ikke kan have medført, at der er sket fraktur af tænderne i højre side af underkæben. Frakturen må dermed skyldes andre årsager og ikke den udførte behandling.

 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 13. december 2010, som anført nedenfor.

 

 

Nævnet finder, at der med overvejende sandsynlighed er sket en parietal perforation mesialt på roden +3, da der der på røntgen fra 2010-2-22 er en udvidet rodhindespalte i området, hvor udboringen ses at nå rodoverfalden mesialt apikalt. (Billedet der viser (1+)+1,3,5.

 

 

Nævnet finder således, at der er sket en erstatningsberettigende skade ved behandlingen af tanden +3 i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundheds-væsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. Forsikringen dækker derfor udgiften til implantat til +3 samt fjernelse af roden. Behandlingsoverslag skal sendes til Codan med henblik på godkendelse, før behandlingen påbegyndes. Forsikringen dækker dog ikke udgiften til stift og krone, da tanden +3 allerede forud for behandlingen havde behov herfor.

 

 

Nævnet finder endvidere ligesom Codan, at tanden +5 allerede forud for behandlingen var svækket i en sådan grad distalt i roden, at den var uegnet til at indgå som del af en bro. Behovet for behandling af denne tand har derfor årsag i tandens grundlidelse og ikke den udførte behandling. Nævnet tiltræder endvidere, at de udførte behandlinger ikke er årsag til skade på andre tænder.